مطالعه اثر اسانس اوکالیپتوس (‌Eucalyptus globules) بر برخی فاکتورهای ایمنی ماهی کپور معمولی (‌Cyprinus carpio)

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
اثرات محرک ایمنی اسانس اوکالیپتوس به روش خوراکی و حمام بر روی برخی فاکتورهای ایمنی کپور معمولی (‌Cyprinus carpio) با میانگین وزن35- 30 گرمی دردمای 16-18 (شرایط دمایی پایین‌تر از میزان اپتیمم) مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان به روش‌های حمام و خوراکی و با غلظتهای 30، 60 و 120 میکرولیتر در لیتر یا به ازاء کیلوگرم غذا بمدت 8 روز متوالی با اسانس مجاورت داده شدند و برخی فاکتورهای ایمنی غیر اختصاصی شامل سنجش میزان فعالیت لیزوزیم، قدرت باکتری کشی سرم، جمعیت لوکوسیتی، پروتئین کل سرم، میزان آلبومین و گلوبولین در زمان‌های 1،2، 8، 15و 23 روز پس از آخرین تجویز اسانس مورد سنجش قرار گرفت. به منظور سنجش تیتر آنتی بادی، ماهی‌های باقیمانده 23 روز پس از تجویز اسانس با باکتری آئروموناس هیدروفیلا کشته شده به روش داخل صفاقی تزریق گردیدند و تیتر آنتی بادی در هفته سوم پس از ایمن سازی به روش میکروآگلوتیناسیون باکتریایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که اسانس اوکالیپتوس اثرات بسیار کمی بر روی سیستم ایمنی ماهی کپور معمولی داشته است هر چند افزایش معنی‌داری در فاکتورهای تیتر آنتی بادی، جمعیت لوکوسیتی و قدرت باکتری کشی سرم در برخی تیمارها بدست آمد. این مساله ممکن است ناشی از شرایط دمایی مورد نظر، عدم استفاده از دوز مناسب و دوره مناسب تجویز اسانس‌ها باشد.
واژه‌های کلیدی: اسانس اوکالیپتوس، کپور معمولی، فاکتورهای ایمنی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF EUCALYPTUS GLOBULES LABILL ESSENTIAL OIL ON SOME IMMUNOLOGICAL VARIABLES OF COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO)

نویسندگان [English]

  • Najmeh Sheikhzadeh
  • Mehdi Soltani
  • Hosein Ali Ebrahimzadeh Mousavi
  • Ali Reza Khosravi
  • Hadi Bagheri
  • Ezatollah Fathi
  • Ashkan Zargar
چکیده [English]

Abstract:
Influence of both dietary and bath administration of Eucalyptus globules labill was evaluated on some immunological variables of common carp (Cyprinus carpio) under temperature less than optimum in order to determine stimulatory effect of the essential oils. Fish weighing 30-35 g were bathed or fed with different doses of 30, 60 and 120 |m|l/L or mg/kg feed for a period of 8 days. Serum lysozyme activity, bactericidal activity, total white blood cells, total protein, globulin and albumin were measured on days 1, 2, 8, 15 and 23 after the essential oils administration. On day 23 post administration the remaining fish from each group were intraperitonealy injected with killed Aeromonas hydrophila (6×108cells/ml) and antibody titer was measured 3 weeks later. The obtained results showed that Eucalyptus globules had a limited immunostimulatory effect on these immunological variables although antibody titers and total white blood cells in some test groups were significantly (p<0.05) higher than the control one. The reduction of the immunological factors is probably related to the lower water temperature, inappropriate administrating dose and duration of essential oils administration.
Key words: eucalyptus globules labill, common carp, immunological factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eucalyptus globules labill
  • common carp
  • immunological factors