بررسی تنوع ژنوتیپی MHC(B-F)‌ در طیور گوشتی آرین با استفاده از روش تنوع شکلی DNA تک رشته ای

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
تنوع زیاد در ژن‌های MHC کلاس I یا B-F طیور، شناسایی تعداد زیادی از پپتید‌های بیگانه را جهت ایجاد پاسخ ایمنی امکان پذیر می‌سازد. مطالعه این منابع ژنتیکی بسیار با ارزش و برای جلوگیری از حذف تنوع ژنتیکی ضروری است. تنوع ژنتیکی در سویه آرین به عنوان یک سویه داخلی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از روش PCR-SSCP جهت مطالعه چند شکلی ژن MHC(B-F)‌ در طیور آرین استفاده شده است. شصت و پنج نمونه DNA شامل 25 نمونه متعلق به جمعیت مادر و 40 نمونه از جوجه‌های گوشتی تجاری سویه آرین مورد بررسی قرار گرفتند. در جمعیت‌های مادر و جوجه‌های گوشتی7 الگوی مختلف مربوط به ژن B-F مشخص شد. 2 الگو بین دو جمعیت مورد مطالعه مشابه بودند. 2 الگو از مجموع الگوهای به دست آمده مشابه مطالعات قبلی بودند، در حالیکه 5 الگو جدید به نظر می‌رسند. این نتایج نشان داد که طیور گوشتی آرین از تنوع ژنتیکی MHC در ناحیه B-F برخوردارند که می‌تواند جهت انتخاب خصوصیات مطلوب ایمنولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: MHC، طیور آرین، ‌.PCR-SSCP

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A STUDY OF THE GENOTYPIC VARIABILITY AT THE MHC (B - F) IN ARIAN BROILER CHICKENS BY PCR-SSCP

نویسندگان [English]

  • GHolam Reza Nikbakht Brujeni
  • Neda Barjasteh
چکیده [English]

Abstract:
The extreme polymorphism in MHC B-F genes enables the chickens to recognize enormous numbers of foreign peptides to trigger an immune reaction. Study of this genetic resources is very important and it is essential to avoid the loss of genetic variability. Genetic polymorphism among Arian strain, a endogenous broiler chickens in Iran, was investigated. In this study PCR-SSCP was carried out for revising the polymorphism in MHC (B-F) in Arian broiler chicken. 65 samples of chicken DNA belonged to 2 groups of parents (25) and hybrids (40) were analyzed. 7 distinct profiles have been demonstrated for two groups. Two profiles were identical between two groups. Two of all profiles have been demonstrated by previous studies and 5 were new in this study. From this study it was concluded that MHC (B-F) diversity exists within Arian broiler chicken that might be useful for selecting desirable immunological traits.
Key words: MHC, Arian broiler chicken, PCR-SSCP

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arian broiler chicken
  • MHC
  • PCR
  • SSCP