بررسی تنوع ژنوتیپی MHC(B-F)‌ در طیور گوشتی آرین با استفاده از روش تنوع شکلی DNA تک رشته ای

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
تنوع زیاد در ژن‌های MHC کلاس I یا B-F طیور، شناسایی تعداد زیادی از پپتید‌های بیگانه را جهت ایجاد پاسخ ایمنی امکان پذیر می‌سازد. مطالعه این منابع ژنتیکی بسیار با ارزش و برای جلوگیری از حذف تنوع ژنتیکی ضروری است. تنوع ژنتیکی در سویه آرین به عنوان یک سویه داخلی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از روش PCR-SSCP جهت مطالعه چند شکلی ژن MHC(B-F)‌ در طیور آرین استفاده شده است. شصت و پنج نمونه DNA شامل 25 نمونه متعلق به جمعیت مادر و 40 نمونه از جوجه‌های گوشتی تجاری سویه آرین مورد بررسی قرار گرفتند. در جمعیت‌های مادر و جوجه‌های گوشتی7 الگوی مختلف مربوط به ژن B-F مشخص شد. 2 الگو بین دو جمعیت مورد مطالعه مشابه بودند. 2 الگو از مجموع الگوهای به دست آمده مشابه مطالعات قبلی بودند، در حالیکه 5 الگو جدید به نظر می‌رسند. این نتایج نشان داد که طیور گوشتی آرین از تنوع ژنتیکی MHC در ناحیه B-F برخوردارند که می‌تواند جهت انتخاب خصوصیات مطلوب ایمنولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: MHC، طیور آرین، ‌.PCR-SSCP

کلیدواژه‌ها