کارآیی استفاده از پروژسترون یا‌ GnRH روی عملکرد تولیدمثلی میش در خارج از فصل جفت‌گیری

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
جهت ارزیابی عملکرد تولیدمثلی میش در خارج از فصل تولیدمثلی، تعداد 119 راس میش با استفاده از سیدر(در یک دوره 12 روزه) و تزریق هورمون(‌IU 400) PMSG، همزمان سازی فحلی شدند. پس از تلقیح میش‌ها در سه گروه آزمایشی قرار گرفتند. در گروه اول، در روز 12 پس از تلقیح هورمون گنادرولین(‌GnRH، 5 میلی لیتر) تزریق شد؛ گروه دوم،روز 5 پس از تلقیح مجددا سیدرگذاری شدند و گروه سوم، هیچگونه درمانی دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از آزمون مربع کای با نرم افزار SAS آنالیز شدند. میزان باروری در گروه‌های اول، دوم و سوم به ترتیب40، 30 و 76/30 درصد و میزان تزاید گله در سه گروه فوق به ترتیب 65، 5/37 و 58/43 درصد و میزان دوقلو زایی به ترتیب 5/62، 25 و 6/41 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد که سیدرگذاری مجدد یا تزریق هورمون گنادرولین پس از تلقیح تاثیر معنی‌داری درعملکرد تولیدمثلی میش‌ها نداشته است(05/0 p>‌.)
واژه‌های کلیدی: GnRH، میش، سیدرگذاری، تزاید گله، دوقلو زایی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFICACY OF GNRH OR CIDR ON OUT OF SEASON REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF EWE

نویسندگان [English]

  • Seyed mojtaba Mousavy
  • Ali Sookhtehzari
  • Mehdi Vojgani
چکیده [English]

Abstract:
An investigation was under taken to evaluate the out of season reproduction performance of ewe. A flock consisting 119 ewes was synchronized via implementation CIDR over a period of 12 days, following by injection of PMSG (400 IU). The ewes inseminated and divided to three experimental groups. Group1: Injection of GnRH (5ml) at day 12 post insemination, group 2: Received CIDR for 5 to 15 days post insemination and group 3(control): ewes did not receive any treatment. Data were analyzed in Chi- Square method by SAS soft were. Fertility in group1, 2 and 3 were 40, 30 and 30.76 percent and fecundity were 65.0, 37.5 and 43.5 percent and twining rate were 62.5, 25.0 and 41.6 percent, respectively. Results reveal that supplementation of progesterone or GnRH would not enhance reproductive performance in the ewe in out of season.
Key words: GnRH, ewe, CIDR, fecundity, twining rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GnRH
  • Ewe
  • CIDR
  • Fecundity
  • twining rate.