تعیین فراوانی هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه تغذیه‌ای در بچه گربه‌ها و بررسی روش درمانی دارویی و تغذیه‌ای

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
در این مطالعه نقش تغییرات سرمی در تشخیص هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه تغذیه‌ای به عنوان معیار تشخیصی زود هنگام بیماری و همچنین مقایسه دو روش درمانی دارویی و تغذیه‌ای در این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی بر روی پنجاه بچه گربه مبتلا به استئوپروز و پنجاه بچه گربه سالم (با تایید رادیولوژی) به روش تجربی و مداخله‌ای انجام شد. نمونه‌های سرمی از بچه گربه‌های استئوپروتیک و سالم اخذ و مقادیر سرمی پاراتورمون، کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز اندازه‌گیری شد. موارد تایید شده بیماری تا پنجاه قلاده گربه انتخاب و در دو گروه مساوی با دو درمان دارویی (کلسیم و ویتامین د) و غذایی (مصرف مواد لبنی و قطع جیره گوشتی از غذا) تحت درمان قرار گرفته و نتایج آن با بررسی سرمی مجدد ارزیابی گردید. نتایج در دو گروه سالم و بیمار به روش t-test و مقایسه مقادیر سرمی در گروه‌های درمانی با روش paired t-test بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که تغییرات سرمی پاراتورمون و فسفر در دو گروه سالم و بیمار دارای اختلاف آماری بودند ولی مقایسه نتایج درمانی در دو گروه درمان دارویی و غذایی اختلاف معنی‌دار آماری نداشتند. این بررسی نشان داد که میتوان از مقادیر فسفر و پاراتورمون برای تشخیص زود هنگام هیپر پاراتیروئیدیسم ثانویه تغذیه‌ای استفاده کرد. همچنین برای درمان بچه گربه‌های بیمار اصلاح جیره غذایی به تنهایی نتایج درمانی مشابهی با روش درمان دارویی دارد و بنابر این نیاز به استفاده از دارو در این بیماران نیست.
واژه‌های کلیدی: استئوپروز، بچه گربه، پاراتیروئید، هیپرپاراتیروئیدیسم، تغذیه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NUTRITIONAL SECONDARY HYPER PARATHYROIDISM INCIDENCE IN KITTENS AND EFFECTS OF TWO TREATMENT REGIMENS

نویسندگان [English]

  • Seyed Javid Aldavood
  • Abas Veshkini
  • Parvaneh Khazraii nia
  • Amir Fattahi
  • Ali Aliari
چکیده [English]

Abstract
Diagnosis of Nutritional Secondary Hyperparathyroidism in preliminary stage was studied by determination of serum profiles as first key for early diagnostic method. On the other hand compare between two treatment methods for osteoprothic cases has concerned in second part of survey. Treatment performed by drug consumption and changes in food regimes for two seperated groups. 50 osteoprotic and 50 normal 2-3 month old kittens were selected randomly. Radiographic exams were our landmark to selection of osteoprothic kittens. Serum calcium (Ca), parathormon(PTH), phosphorus(P) and serum alkaline phosphatase(AP) levels measured in all of them. Serum profiles have in osteoprothic and normal ittens were compared by student t-test and paired t-test. Comparative study showed significant decrease in serum P and increase in PTH in the first group (Osteoporotic kittens) (P<0.05). No significant changes have seen in serum Ca and AP in both groups.
Key words: osteoprosis, kitten, parathyroid, hyperparathyroidism, nutrition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • osteoprosis
  • kitten
  • parathyroid
  • hyperparathyroidism
  • Nutrition