بررسی اثرات ضد میکروبی‌ ‌کیتوزان‌ ‌استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا‌ Artemia Urmiana(‌) بر روی سوشهای میکروبی استافیلوکوکوس اورئوس،‌ ‌لیستریا منوسیتوژنز،‌ ‌سالمونلا تیفی موریوم‌ ‌و‌ ‌اشریشیاکلی

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
کیتوزان یک آنتی میکروب طبیعی بدست آمده از منابع حیوانی کاملاً غیر سمی است. در این مطالعه خصوصیات ضد میکروبی کیتوزان‌ ‌استخراج شده از پوسته سیست آرتمیای‌ ‌دریاچه ارومیه با کیتوزان مشابه تجاری که از‌ ‌پوسته خرچنگ شرکت A.T.P ویتنام تهیه شده بود، مورد مقایسه قرارگرفت. آزمایش به روش استاندارد لوله ای برای پی بردن به حداقل غلظت ممانعت کنندگی‌(MIC)‌ کیتوزان آرتمیا و‌ ‌کیتوزان تجاری‌ ‌در غلظتهای(4، 2، 1، 5/0، 25/0،125/0، 062/0) میلی گرم در میلی لیتر کیتوزان آرتمیا‌ ‌و غلظتهای (4/6، 2/3، 6/1، 8/0، 4/0، 2/0، 1/0) میلی گرم در میلی لیتر کیتوزان تجاری‌ ‌بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس،‌ ‌لیستریا منوسیتوژنز،‌ ‌ سالمونلا‌ ‌تیفی موریوم و‌ ‌اشریشیاکلی‌ ‌به انجام رسید. بر اساس نتایج بدست آمده ‌ MIC کیتوزان‌ ‌پوسته سیست آرتمیا‌ ‌برای باکتریهای مد نظر ‌ ppm500 و MIC کیتوزان تجاری‌ ppm 800 بدست آمد. در مرحله بعد هر چهار باکتری را به طور جداگانه در شرایط یکسان در حضور ‌ MIC کیتوزان آرتمیا(‌ppm500) قرار داده و به مدت 8 ساعت از نگهداری در گرمخانه 37 درجه هر 2 ساعت یکبار کشت سطحی داده شدند و بعد از 24 ساعت نگهداری تعداد کلنی ها شمارش و نمودار زمان مرگ باکتریها را برای بررسی روند و سرعت نابودی آنها در حضور‌MIC ‌کیتوزان‌ ‌آرتمیا‌ ‌رسم کردیم. بر اساس نتایج بدست آمده در این مدت از زمان نگهداری، سرعت نابودی استافیلوکوکوس اورئوس‌ ‌بیشتر از سایر باکتریها و سرعت نابودی سالمونلا تیفی موریوم‌ ‌از همه کمتر بود. همچنین با بررسی تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی بر روی باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس‌ ‌و گرم منفی اشریشیاکلی‌ ‌که در حضور‌MIC کیتوزان آرتمیا(‌ppm500)قرار گرفته بودند،مشخص شد که سرعت تاثیر کیتوزان‌ ‌آرتمیا‌ ‌بر نابودی باکتری گرم مثبت به مراتب بیشتر از باکتری گرم منفی است.در نهایت نتایج بدست آمده در این مطالعه حاکی از قدرت بالای‌ ‌کیتوزان‌ ‌آرتمیا درمهار میکروارگانیسمهای مورد مطالعه در مقایسه با کیتوزان‌ ‌مشابه تجاری است.
واژه‌های کلیدی: کیتوزان آرتمیا، اثرات ضد میکروبی، کیتوزان تجاری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON ANTIBACTERIAL EFFECTS OF ARTEMIA URMIANA CYST SHELL CHITOSAN ON LISTERIA MONOCYTOGENES, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA TYPHIMURIUM AND ESCHERICHIA COLI

نویسندگان [English]

  • Neda Ghasemzadeh Daghigh
  • Mahmood Rezazadeh Bari
  • Seyed Mehdi Razavi Rohani
چکیده [English]

Abstract:
Chitosan is a natural antimicrobial which is derived from non-toxic animal resources. This study investigated and compared the antimicrobial characteristics of chitosan which was extracted from shell of Artemia cyst in the lake of Urmia with the same commercial chitosan feature to that of crab shell from A.P.T firm in Vietnam. The experiment was carried by means of two fulded method to find the minimum inhibitory concentration (MIC) of commercial chitosan and Artemia chitosans and (4,2,1,0/5,0/25,0/125,0/062 mg/ml) (6/4,3/2,1/6,0/8,0/4,0/2,0/1 mg/ml) on Staphylococcus aureus , Escherichia coli , Salmonella typhimurium and Listeria monocytogenes. MIC of Artemia chitosan for those bacteria and MIC of commercial chitosan were determined 500 ppm and 800 ppm. In the next phase, each of those four bacterias was separately exposed to MIC Artemia chitosan and during 8 h of incubation at 37?C were artificially cultivated every 2 h and colonies appearing on the plates after 24 h of incubation were counted and the death time graph of the bacterias was drown to study their destruction process in the presence of MIC of Artemia chitosan. Experimental achievements showed that in this period of destruction speed in Staphylococcus aureus was more than others and the destruction speed of Salmonella typhimurium was the least. Also studying the achieved pictures by electronic microscope from the from two bacterias, gram-positive Staphylococcus aureus and gram-negative Escherichia coli which were exposed to MIC of Artemia chitosan (500 ppm) depicted that the speed of influence by Artemia chitosan on gram-positive bacteria is much more than gram-negative bacteria. Results of this study depicts great abilities of Artemia chitosan in destroying studied bacteria in comparis on with those of commercial one.
Key words: artemia chitosan, antibacterial effects , commercial chitosan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibacterial effects
  • artemia chitosan
  • commercial chitosan