عوامل موثر بر وقوع اسهال کریپتوسپوریدیایی در گوساله ها

نویسندگان

1 ‌گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

2 ‌گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

چکیده

زمینه مطالعه:‌‌ ‌‌کریپتوسپوریدیوم‌‌انگل تک‌یاخته‌ای درون سلولی است که به‌عنوان عامل عمده ایجاد اسهال در انسان و حیوانات تلقی می‌گردد. هدف:‌‌ ‌میزان وقوع آلودگی به ‌کریپتوسپوریدیوم‌در گوساله‌های مبتلا به اسهال در دامداری‌های اطراف تهران و همچنین نقش عوامل موثر در بروز آن مورد مطالعه قرار گرفت. روش کار:‌‌ ‌200 نمونه مدفوع از گوساله‌های مبتلا به اسهال به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از دامداری‌های اطراف تهران تهیه و با روش رنگ‌آمیزی ذیل– نیلسن اصلاح‌شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج:‌ ‌وجود کریپتوسپوریدیوز در 18 گوساله (9)% مورد تأیید قرار گرفت. میزان شیوع آلودگی به کریپتوسپوریدیوز ارتباط معنی‌داری با جنسیت دام (928/0=‌)p و سابقه اسهال (640/0=‌p) نداشت، ولی میزان وقوع آلودگی در گوساله‌های شیرخوار با سن کمتر از دو ماه با بستر کود خشک، بیشتر بود. نتیجه‌گیری‌نهایی:‌‌با توجه به گزارش‌های آلودگی به کریپتوسپوریدیوز در بررسی‌های متعدد از مناطق مختلف کشور، شناخت متغیرهای تاثیرگذار بر وقوع آلودگی می‌تواند نقش بسزایی در کنترل این تک‌یاخته داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk factors for Cryptosporidial diarrhea in calves

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Ranjbar Bahadori 1
  • Mohammad Aliari 2
چکیده [English]

BACKGROUND: Cryptosporidium is an intracellular protozoan parasite that known as the major cause of diarrhea in human and animals. OBJECTIVES: The level of infection to Cryptosporidium in diarrheic calves of livestock around Tehran and the role of risk factors on its emergence were studied. METHODS: 200 fecal samples from diarrheic calves of livestock's around Tehran city were collected by cluster sampling method and were studied by modified Ziehl-Neelsen staining method. RESULTS: Existence of Cryptosporidium infection was confirmed in 18 calves (9%). Incidence rate of the infection did not have any significant relationship with sex of animals (p=0.928) and diarrhea history (p=0.640), but the incidence rate of the infection was more in suckling calves with age of less than 2 months with dry fertilizer bedding. CONCLUSIONS: According to the reports of Cryptosporidium infection in multiple studies from different regions of Iran, recognizing the risk factors on the infection incidence can have an important role in controlling the protozoan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • calves
  • cryptosporidium
  • Diarrhea
  • TEHRAN