اثرات پرتوتابی الکترون و اسید آلی برعملکرد تولید و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

1 گروه پرورش و تولید طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کرج

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌پرتوتابی الکترون و استفاده از اسیدهای آلی سبب کاهش یا رفع آلودگی میکروبی جیره غذایی طیور می‌شوند. هدف:‌ ‌این مطالعه بـه‌منـظـور مقـایسـه اثر پرتوتابی الکترون و اسید آلی بر بار میکروبی جیره، سیستم ایمنی، لیپیدهای سرم، مورفولوژی روده، وزن نسبی اندام‌ها و شاخص‌های رشد جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. روش کار:‌ ‌300 قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه نر (سویه کاب 500) به‌طور تصادفی به 5 گروه آزمایشی تقسیم شدند، به‌طوری‌که هر گروه شامل 4 تکرار 15قطعه‌ای بود. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه به‌عنوان شاهد، جیره‌های پرتوتابی‌شده با دزهای kGy 3، 5 و 7 و جیره حاوی فورمایسین 2/0% بود. نتایج: بیشترین و کمترین میانگین افزایش وزن روزانه در دوره پایانی و کل دوره به‌ترتیب در جیره پرتوتابی‌شده با دز kGy 7 و شاهد مشاهده شد (05/0‌p<‌.) به علاوه، تیمارهای آزمایشی اثر معنی‌داری بر کاهش آلودگی باکتریایی جیره داشتند (05/0‌p<‌.) بـالاترین (66/5) و پایین‌ترین (17/4) عیار پادتن بر علیه SRBC در نوبت دوم به‌ترتیب در تیمار فورمایسین و شاهد مشاهده شد (05/0‌p<‌.) بیشترین و کمترین درصد وزن سینه و چربی بطنی به‌ترتیب در جیره پرتوتابی‌شده با دز kGy 7 و شاهد مشاهده شد (05/0‌p<‌.) بیشترین مقدار ارتفاع پرز ژژونوم mm(1089) و نسبت ارتفاع پرز بر عمق کریپت (84/5) در دز 7‌kGy به‌دست آمد (05/0‌p<‌.) نتیجه‌گیری‌نهایی:‌ ‌پرتوتابی جیره‌های آزمایشی سبب بهبود عملکرد جوجه‌های گوشتی می‌شود که این روند با افزایش دز پرتوتابی بیشتر مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of electron beam irradiation and organic acid on production performance and immune responses in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • shaban rahimi 1
  • Saeed Yakhkeshi 1
  • Parvin Shawrang 2
چکیده [English]

BACKGROUND: Electron beam irradiation and using of organic acids cause reducing or eliminating the microbial load of poultry diets. OBJECTIVES: This study was conducted to compare the effect of electron beam irradiation and organic acids on diet microbial load, immune system, serum lipids, intestinal morphology, organs relative weight and growth characters of broilers. METHODS: 300 day-old male broilers (Cobb 500) were randomly divided into 5 experimental groups, so that each group included 4 replicates with 15 birds per pen. Treatments were basal diet as control, irradiate diet by 3, 5 and 7 kGy doses and diet containing Formycin 0.2%. RESULTS: The highest and lowest of daily weight gain average were observed in finisher and total period by 7 kGy and control groups, respectively (p<0.05). Moreover, a significant reduction were observed in microbial load of diets among treatments (p<0.05). Highest (5.66) and lowest (4.17) antibody titer against SRBC were observed in Formycin and control groups, respectively (p<0.05) after 2nd injection. Highest and lowest percentage of breast weight and abdominal fat were observed in 7 kGy and control groups, respectively (p<0.05). Greatest villus height (1089 µm) and villus height to crypt depth ratio (5.84) in jejunum were obtained in 7 kGy group (p<0.05). CONCLUSIONS: Experimental dietary irradiation improves broiler perform-ance, that its trend is more evident with increasing exposure dose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broilers
  • Electron beam irradiation
  • Formycin
  • performance