اثر هیدروکلراید لوامیزول آشامیدنی بر پاسخ های ایمنی سلولی و هومورال در جوجه های گوشتی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌در این مطالعه پاسخ‌های سلولی و هومورال سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی در هنگام مصرف مداوم لوامیزول خوراکی بررسی شد. هدف: ‌هدف از انجام این مطالعه، تعیین بهتر مقدار لوامیزول آشامیدنی برای تحریک سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی بود. روش کار: این آزمـایـش با استفاده از 250 قطعه جوجه گوشتی (نر و ماده) یک‌روزه از سویه راس با میانگین وزن g2/40 انجام شد. اثر مقادیر صفر (شاهد‌0L)، 5/3(5/3)L، 7(7)L، 14 )14(L و 28 ‌) 28(L Lmg/ لوامیزول آب آشامیدنی به‌طور مداوم از روز 5 تا 25 در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در 5 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی پاسخ‌های ایمنی سلولی به کمک تزریق داخل پوستی فیتوهماگلوتینین ‌(PHA-P)‌‌ در چین پوستی بال (روز پانزدهم) و اندازه‌گیری ضخامت پوست بعد از 24 و 48 ساعت انجام شد. اندازه‌گیری پاسخ‌های ایمنی هومورال با استفاده از تزریق عضلانی محلول 25% گلبول قرمز گوسفند ‌(SRBC)‌‌ در روزهای 7 و 21 پرورش و تعیین تیتر آنتی‌بادی‌‌IgG علیه گلبول قرمز گوسفند در روزهای 7، 14، 28، 35 و 42 پرورش از طریق آزمایش آگلوتیناسیون انجام شد. نتایج: پاسخ‌های ایمنی سلولی به P در تیمارهای 7L و 14 ‌( Lبه‌ترتیب 272/0 و 205/0) به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر لوامیزول قرار گرفت (05/0‌‌p<‌.) تیتر آنتی‌بادی ‌ علیه SRBC در تیمار 14L (16/6) به‌طور معنی‌د‌‌اری نسبت به سایر تیمارها بالاتر بود (05/0‌‌p<‌.) مصرف مداوم و مقادیر مختلف لوامیزول تأثیری بر صفات لاشه جوجه‌های گوشتی نداشت (05/0‌‌p>‌‌.) نتیجـه‌گیری‌نهایی:‌ ‌استفاده از لوامیزول آشامیدنی به‌طور مداوم در مقادیر کم (تا mg/L14) موجب تقویت پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه‌های گوشتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of oral levamisole hydrochloride on cellular and humoral immune responses in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Mohammad Roostaei Ali Mehr 1
  • Mahmood Haghighian Roudsari 1
  • Bahareh Mansori 1
  • Gholam Reza Nikbakht Broujeni 2
چکیده [English]

BACKGROUND: in this experiment, the effect of consecutive oral levamisole usage on cellular and humoral responses of broilers immune system was evaluated. OBJECTIVES: The aim of this experiment was to determine the best level of levamisole for stimulating immune system of broilers. METHODS: The experiment was conducted by 250 day old (male and female) broiler (Ross) chicks with an average live weight of 40.2g. Effect of zero (control L0), 3.5 (L3.5), 7 (L7), 14 (L14) and 28 (L28) mg/l of levamisole in drinking water from 5 to 25 days under randomized design using a factorial experiment with 5 replication were studied. Cellular immune responses were assayed by PHA-P injection in the skin fold of wings (day 15) and thickness of skin were measured after 24 and 48 hours. Sheep Red Blood Cell (SRBC) 25% were injected in the breast muscle in days 7 and 21 to investigate humoral immune responses, and IgG titer against SRBC was determined in days 7, 14, 28, 35, and 42 by agglutination test. RESULTS: Cellular immune responses to PHA-P in treatments containing 7 and 14 mg/l of levamisole (0.272 and 0.205, respectively) were significantly affected (p<0.05). IgG titer against SRBC in treatment containing 14 mg/l of levamisole (6.16) was significantly higher than other groups (p<0.05). Carcass trait of broiler chicks were not affected by different level of consecutive oral levamisole (p>0.05). CONCULUSIONS: The low level (up to 14 mg/L) of consecutive oral levamisole promotes cellular and humoral immune system responses of broiler chicks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler chicks
  • Immune system
  • levamisole