تأثیر تغییر مقطعی مایع ضد عفونی سرپستانک‌ها پس از دوشش بر تعداد و انواع باکتری‌های تانک شیر

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌باکتری‌های واگیردار و محیطی از جمله علل متداول ورم پستان و تعداد باکتری‌های موجود در تانک شیر محسوب می‌شوند. در کنار سایر اقدامات بهداشتی کنترل ورم پستان، ضدعفونی‌کردن سرپستانک‌ها پس از دوشش با یک محلول مناسب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در نوع ورم پستان گله و کاهش تعداد کل باکتری‌های شیر داشته باشد. هدف:‌ ‌این مطالعه به‌منظور بررسی کارآیی تغییر مقطعی مایع ضدعفونی سرپستانک پس از دوشش بر تعداد و نوع باکتری‌های تانک شیر انجام شد. روش کار: ‌این بررسی در 2 دامپروری بزرگ اطراف تهران که محلول رایج ضدعفونی سرپستانک‌ها آنها ترکیبات یدوفور بود طی 4 مقطع زمانی در نیمه اول سال 1389 انجام شد. در هر 4 دوره پس از آخرین باری که محلول یده برای ضدعفونی سرپستانک‌ها استفاده شد، یک نمونه از تانک حمل شیر اخذ و 3 تست کلی شمارش سلول‌های سوماتیک در شیر مخزن کل، تست‌های کیفیت شیر و تست‌های جداسازی و شناسایی پاتوژن‌های مسبب ورم پستان انجام شد. سپس به مدت حداقل 2 هفته، ترکیب کلره جایگزین یده در ضدعفونی پس از دوشش شد. در خاتمه کار نیز نمونه دیگری اخذ و آزمایشات فوق تکرار شد. نتایج: تغییر مقطعی ماده ضدعفونی از یده به کلره در هر 4 بازه زمانی، با توجه به کاهش سلول‌های سوماتیک، تعداد کل باکتری‌ها، شمارش کلی‌فرمی، شمارش پس از انکوباسیون اولیه، شمارش پس از پاستوریزاسیون آزمایشگاه و شمارش استرپتوکوک‌ها، استافیلوکوک‌ها و سایر پاتوژن‌های مسبب ورم پستان، باعث افزایش کیفی شیر و کاهش ورم پستان در سطح گله شد. نتیجه‌گیری‌نهایی: تغییر مقطعی ماده ضدعفونی سرپستانک‌ها پس از دوشش، تاثیر مثبتی بر کیفیت شیر خام دارد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of post-milking teat dipping changing on bulk tank milk bacterial status

نویسندگان [English]

  • golshid javdani shahedin
  • Mahdi Vojgani
چکیده [English]

BACKGROUND: Contagious and environmental bacteria are current causes of mastitis and Bulk Tank Bacteria Count (BTBC). Beside other hygienic procedures related to controlling mastitis, Post-Milking Teat Dipping (PMTD) with a suitable teat antisepsis has a special place and can play an important role in the kind of herd mastitis and decreasing the Total Bacteria Count (TBC). OBJECTIVES: This study was performed to evaluate the efficiency of short-time changing of PMTD solution on count and kind of milk tank bacteria. METHODS: This study was conducted in 2 large dairy farms that their current antisepsis was iodophor components in 4 periods around Tehran during March to August 2010. In each 4 periods after the last time that iodophor was used, milk transfer tank sample was collected and 3 tests include Bulk Tank Somatic Cell Count (BTSCC), milk quality tests and bacterial isolation were performed. Then, antisepsis was replaced with chlore components for at least 2 weeks. At the end, another milk tank sample was obtained and tests were done again. RESULTS: Sectional changing of iodophor with chlore components in all 4 periods, according to decreasing in TBC, Coliform count, preliminary incubation count, laboratory pasteurized count, Staphylococcus count and Streptococcus count caused increasing the quality of milk and decreasing the mastitis. CONCLUSIONS: Changing in post-milking teat dipping has positive effect on quality of raw milk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chlore teat dip
  • iodophor teat dip
  • Mastitis
  • post milking teat dipping(PMTD)