ساختار تشریحی و بافت‌شناسی غده تیروئید‌‌‌‌در شتر یک کوهانه

نویسندگان

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

زمینه مطالعه: تیروئید از جمله غدد درون‌ریزی است که بر بسیاری از اندام‌های بدن تأثیر گذاشته و در متابولیسم بدن حیوانات نقش مهمی ایفا می‌کند. با این حال، پژوهش‌های انجام‌شده در ایران در مورد خصوصیات آناتومیکی و بافت‌شناسی این غده در شتر اندک است.‌ ‌هدف: هدف از انجام این مطالعه، بررسی ساختار تشریحی و بافت‌شناسی غده تیروئید در شتر یک‌کوهانه بود. روش کار: در این مطالعه که بر روی 40 نفر شتر 10-6ساله (20 نفر شتر نر و 20 نفر شتر ماده) صورت گرفت، ساختار تشریحی غده تیروئید از نظر خصوصیات مرفولوژیکی و توپوگرافی و همچنین ساختار بافت‌شناسی، پس از تهیه مقطع و رنگ‌آمیزی‌های هماتوکسیلین و ائوزین، ورهوف و تولوئیدین‌بلو با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: غده تیروئید شتر یک‌کوهانه در سطح جانبی نای قرار داشت و لوب راست آن جلو‌تر از لوب چپ و بلافاصله در سمت خلفی غضروف حنجره قرار گرفته بود. دو لوب توسط تنگه‌ای که در سطح شکمی نای قرار گرفته به یکدیگر متصل می‌شدند. بیشترین طول، عرض و ضخامت غده تیروئید در جنس نر به‌ترتیب cm 65/0 ± 15/5، 75/0 ± 25/2 و 5/0 ± 9/0 و در جنس ماده cm 5/0 ± 55/5، 3/0 ± 65/2 و 52/0 ± 9/0 بود. وزن غده تیروئید در دو جنس نـر و مـاده به‌ترتیب g 52/0 ± 69/51 و 25/0 ± 07/53 بود. از نظر بافت‌شناسی، غده تیروئید واجد فولیکول، بافت پوششی فولیکولر و سلول‌های پارافولیکولر بود و سلول‌های اخیر تقریباً 5% جمعیت سلولی غده را به خود اختصاص دادند. اغلب فولیکول‌های بزرگ و غیرفعال در قسمت‌های محیطی غده و فولیکول‌های کوچک و فعال در قسمت مرکزی غده قرار داشتند. قسمت‌های مرکزی غده در مقایسه با قسمت‌های محیطی از بستر عروقی غنی‌تری برخوردار بودند.‌ ‌نتیجه‌گیری نهایی: غده تیروئید در شتر یک‌کوهانه از نظر ساختار تشریحی و بافت‌شناسی تفاوت قابل توجهی با سایر پستانداران اهلی ندارد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anatomical and histological study on thyroid gland in one humped camel (Camelus dromedarious)

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Ahmadpanahi
  • Mohammad Hasan Yousefi
چکیده [English]

BACKGROUND: Thyroid is an endocrine gland that influences many organs of the body and plays an important role in the metabolism of animals. However, little researches have been done about anatomical and histological characteristics of camel thyroid glands in Iran. OBJECTIVES: The aim of this study was to determine the anatomical and histological structure of thyroid gland in one-humped camel. METHODS: In this research, the anatomical characteristics and histological structure of the thyroid glands of 40, 6-10 year old one-humped, camels (20 males and 20 females) were studied by sectioning and staining with Haematoxylin & Eosin, Verhoeff and Toluidine blue by light microscope. RESULTS: The thyroid gland of one-humped camel was situated in lateral surface of the trachea. The right lobe was located slightly cranial to the left one lying on the caudal aspect of the larynx while both lobes were connected together by isthmus on the ventral surface of trachea. Maximum length, width and thickness of thyroid gland were 5.15±0.65, 2.25±0.75 and 0.9±0.5 cm, respectively in male camels and 5.55±0.5, 2.65±0.3 and 0.9±0.52 cm, respectively in female camels. Weights of the thyroid gland in male and female camels were 51.69±0.52 and 53.07±0.25 g, respectively. Histologically, the thyroid gland contained follicles, follicular epithelium and parafollicular cells in microscopic examination. The parafollicular cells were about 5% of the cell population. Large follicles were located in peripheral margin whereas small ones in central part of the gland. Central parts of the gland had richer vascular base in comparison with the peripheral parts. CONCLUSIONS: Anatomically and histologically, the thyroid gland of one-humped camel has no remarkable difference with other domestic mammals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camel
  • Histology
  • Key words: anatomy
  • Thyroid