سرواپیدمیولوژی نئوسپورا کانینوم‌ ‌ در گاوهای بومی و دو رگ ایران: یک مطالعه استانی

نویسندگان

1 اداره کل دامپزشکی استان همدان

2 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه مطالعه: نئوسپورا کانینوم‌ ‌تک یاخته انگلی بیماریزاست که به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد کننده سقط جنین عفونی گاو در سراسر جهان مــطرح می‌باشد. هدف: هدف از این مطالعه، تعیین میزان فراوانی آنتی بادی ضد نئوسپورا کانینوم‌ ‌در گاوهای بومی و دو رگ استان همدان بود. روش‌کار:‌ ‌نمونه سرم 139 رأس گاو ماده بومی و 261 رأس گاو دورگ با استفاده از روش الایزا مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج:‌ ‌فراوانی کلی سرمی آنتی بادی ضد نئوسپورا کانینوم‌ ‌در این مطالعه 20% تعیین شد. بیشترین و کمترین میزان فراوانی آلودگی به ترتیب در گاوهای دارای بیش از 4 سال سن (33/32%) و زیـر 2 سـال سـن (32/7%) مشـاهـده شـد (05/0‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroepidemiology of Neospora caninum in Iranian native and crossbreed cattle: A cross sectional study

نویسندگان [English]

  • heidar heidari 1
  • Hesamodin Akbarein 2
چکیده [English]

BACKGROUND: Neospora caninum , a pathogenic protozoan parasite, has been considered as a major cause of infectious bovine abortion throughout the world . OBJECTIVES: The aim of the present study was to determine the seroprevalence of N . caninum antibodies in native and crossbreed cattle of Hamedan province, Iran . METHODS: Serum samples of native (n=139) and crossbreed cows (n=261) were examined using ELISA method values were analyzed by description analysis. RESULTS: The frequency of prevalence for N.caninum antibodies was shown as much as 20 % . Furthermore, the most and the least frequency rates were shown in cattle over 4 years old (32.33%) and less than 2 years old (7.32%) , respectively (p<0.05) . Meanwhile, 64% of cows which had abortic chain were seropositive (p<0.05). CONCLUSIONS: It can be concluded that N.caninum should be considered as a causative agent for abortion in native and crossbreed cattle in Hamedan province.....

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle
  • ELISA
  • Hamedan
  • Neospora caninum
  • province.