پایش مولکولی تحت تیپ‌های ویروس آنفلوانزای پرندگان در اردک‌های بومی: یک مطالعه استانی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 آزمایشگاه مرکز تشخیص، سازمان دامپزشکی کشور

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه مطالعه :آلودگی به ویروس آنفلوانزای پرندگان در صنعت طیور ایران نخستین بار توسط تحت تیپ 2N9H در سال 1377 در استان قزوین تشخیص داده شد و از آن زمان به بعد در کشور به شکل اندمیک در آمده است. پرندگان آبزی مانند اردک‌های اهلی می‌توانند به عنوان مخزن تحت تیپ‌های موجود ویروس‌های آنفلوانزای پرندگان محسوب شوند و در گردش این ویروس‌ها در طبیعت و جمعیت‌های طیور اهلی نقش ایفا نمایند. گزارش منتشر شده از سوی سازمان دامپزشکی کشور پیرامون بررسی صورت گرفته بر روی تلفات 135 قطعه قو در استان گیلان حاکی از نقش تحت تیـپ بسیار بیماریزای 1N5H ویروس آنفلوانزای پرندگان می‌باشد. ‌هدف: هدف از این بررسی تعیین تحت تیپ های ویروس های آنفلوانزای پرندگان در اردک‌های بومی استان گیلان می‌باشد. روش کار: ‌تعداد 550 نمونه سواب کلواک از گونه‌های اردک مالارد و پکین در مناطق روستایی اطراف شهرستان‌های شفت، فومن و یک مزرعه پرورش اردک اهلی به منظور ردیابی تحت تیپ‌های(9H، 7H، 5H )ویروس آنفلوانزای پرندگان به کمک آزمون RT-PCR مطابق دستورالعمل‌های استاندارد، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج:‌RNA ‌ ویروس آنفلوانزای پرندگان در هیچ یک از نمونه‌های مورد آزمایش با RT-PCR ردیابی نشد. ‌نتیجه گیری‌نهایی :‌ ‌اردک‌های وحشی در چرخش و ظهور سویه‌های جدید ویروس آنفلوانزای پـرنـدگـان نقـش مهمی دارند. به دلیل ظهور ویروس آنفلوانزای ‌1N1H و آنفلوانزای پرندگان در جهان و کشورهای منطقه، نیاز به طراحی مجدد بـرنامه‌های پایش جهت بررسی انتشار و گسترش این ویروس‌ها وجود دارد. همچنین برای اطمینان از عدم انتقال تحت تیپ‌های 7H و 5H به جمعیت‌های انسانی و مزارع طیور صنعتی، برنامه‌های پایش آنفلوانزای پرندگان در پرندگان وحشی باید برای تأمین اطلاعات همه‌گیری شناسی بیشتر در مورد ویروس‌های در حال گردش ادامه داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان از تأثیر برنامه‌های کنترلی دقیق آنفلوانزای پرندگان همراه با روش‌های آموزشی و اجرایی بکار گرفته شده و رعایت مسایل امنیت زیستی در کنترل بیماری در گله‌های اردک در مناطق آلوده به ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular surveillance of avian influenza virus in domestic ducks: A provincial study

نویسندگان [English]

  • Vahid Karimi 1
  • Saeed Charkhkar 2
  • Arash Ghalyanchi Langeroudi 3
  • Hossein Maghsoudlou 2
چکیده [English]

BACKGROUND: In the first time, avian Influenza (AI) infection, subtype H9N2, was isolated from chicken in 1988 in Qazvin province and since then has become endemic in Iran. Waterfowls, such as wild ducks, are natural reservoirs for all types of influenza A viruses and cause virus circulation in environment and poultry population. In 2006, Iranian Veterinary Organization confirmed that 135 dead swans in Gilan province were positive for H5N1 avian influenza virus. OBJECTIVES: The purpose of this study was to determine the role of domestic ducks in avian influenza virus circulation (subtypes: H5,H7 and H9) in Gilan province during 2010-2011 through molecular surveillance techniques. METHODES: 550 cloacal swabs from Mallard and Pekin ducks were tested in rural areas of Shaft and Fouman cities. Meanwhile a breeding farm in Gilan was tested by RT-PCR assay for detection of AI virus subtypes (H5,H7 and H9) according to OIE protocols. RESULTS: We did not detect AI viral RNA in 550 samples which were tested for type A and subtypes H5 and H7. CONCLUSIONS: While waterfowls could have a crucial role in emergence of new influenza virus strains, no AI viral RNA mentioned subtypes was detected for the mentioned subtypes. These findings could be due to restrict control programs following 2006 AI outbreak in the mentioned region. However, surveillance programs for monitoring AI viruses need to be continuously performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avian Influenza
  • domestic duck
  • Iran
  • RT-PCR