بررسی مایکوباکتریوزیس در ماهیان آکواریومی: یک مطالعه مقطعی در اهواز

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌بیماری سل ماهی یک بیماری باکتریایی است که در اثر آلودگی به مایکوباکتریوم‌ها ایجاد می‌گردد. هدف: هدف از انجام تحقیق حـاضر بررسی آلودگی مایکوباکتریایی برخی ماهیان آکواریومی با آزمایش PCR بود. روش کار: در این تحقیق تعداد 150 قطعه از 5 گونه‌ ماهی آکواریومی (اسکات، اسکار، سوروم، نئون‌تترا و ماکرو زرد)(از هر گونه 30 قطعه) از فروشندگان ماهیان آکواریومی شهر اهواز تهیه و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. سعی گردید ماهیانی انتخاب شود که دارای علائمی از قبیل زخم‌های جلدی، بی‌اشتهایی، بی توجهی به اطراف و لاغری باشند. در بررسی کالبدگشایی ماهیان مورد مطالعه، هیچ موردی مبنی بر وجود ضایعات دانه ای یا بافت گرانوله که با چشم غیر مسلح دیده شود‌‌، مشاهده نگردید. جهت بررسی آلودگی مایکوباکتریایی، اندام های کبد، کلیه و طحال برداشت و پس از استخراج DNA به روش PCR مورد ردیابی مولکولی قرار گرفتند. نتایج: ‌از 5 گونه‌ ماهی آزمایش‌ شده در این مطالعه، تنها در یک قطعه ماهی (ماهی سورم)، وجود آلودگی به مایکوباکتریوم‌ها نشان داده شد. پس از انجام آزمایشات مربوط به تعیین سکانس، مایکوباکتریوم شناسایی شده از نوع مایکوباکتریوم بوویس تشخیص داده شد. بقیه ماهیان مورد بررسی از نظر آلودگی به مایکوباکتریوم‌ها منفی شناخته شدند.‌ ‌نتیجه گیری نهایی: با توجه به اینکه گونه بویس در آبزیان بیماریزا نیست، این آلودگی می‌تواند در اثر انتقال آلودگی از فرد آلوده به سل و یا مواد غذایی آلوده به مایکوباکتریوم بوویس به ماهی مورد نظر باشد. هر چند نتیجه این تحقیق نشان داد آلودگی به مایکوباکتریوزیس ماهی (آلودگی به گونه های مایکوباکتریوم جانوران خونسرد) منفی بوده است اما در بیماری‌های مهم و زئونوز از جمله مایکوباکتریوزیس نتیجه منفی تحقیقات نیز مهم است زیرا نشانگر عدم آلودگی منطقه به بیماری مورد نظر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Mycobacteriosis in aquarium fish: A periodic study in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Rahim Peyghan 1
  • Bakhtiar Heydari 2
  • Masoudreza Seifiabad shapouri 1
  • Mohammad Rashnoo 3
1
2
3
چکیده [English]

BACKGROUND: Mycobacterial infection or Mycobacteriosis is one of the most important zoonotic bacterial diseases in fish, especially in aquarium fish, worldwide. Despite the importance of this disease, there is no record about the surveillance of this disease in Ahvaz region-Iran. OBJECTIVES: In this investigation the occurrence of Mycobacterium spp. in ornamental fish was studied using PCR technique. METHODS: In this survey, 150 fish were obtained from aquarium shops of Ahvaz. The fish was belonged to 5 species, i.e. Scatophagus argus, Astronotus ocellatus, Heross severus, Caesioteres sp. and Symphysodon aequifasciatus. The fish were transferred to the laboratory and examined after dissection. Meanwhile, liver, kidney and spleen samples were collected for PCR analysis. RESULTS: 80% of the examined fish showed no gross lesions at necropsy. However, only in a few fish some symptoms such as emaciation and anorexia were observed. In this study only 1 out of 150 fish (Heros severus) was detected as positive in PCR examination. Meanwhile, in DNA sequencing the bacterial species was recognized as Mycobacterium bovis. Other fish species showed no infection with Mycobacteria in PCR examination. CONCLUSIONS: Due to no pathogenesis of M. bovis in fish, this positive specimen can be considered as a transmission to fish from infected persons or feed products. These negative findings show that this Iranian region can be considered as a freeone for these particular pathogens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahvaz
  • aquarium fishes
  • mycobacterial infection
  • mycobacteriosis
  • PCR