اثر امپرازول بر میزان جذب IgG تام آغوز در بره‌های تازه متولد شده

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

زمینه مطالعه: امپرازول داروی مهارکننده ترشح اسید از شیردان می‌باشد. اسیدیته شیردان در جذب ایمونوگلوبولین‌ها موثر می‌باشد. هدف: ارزیابی اثرات افزایش‌pH شیردان ناشی از مصرف امپرازول بر میزان جذب پادتن‌ها از روده‌ی بره‌های نوزاد بود. روش کار:‌ ‌این مطالعه روی 30رأس بره تازه متولد شده انجام گرفت. بره‌ها بلافاصله پس از تولد و قبل از دریافت آغوز از مادر جدا و به 6 گروه 5 رأسی تقسیم ‌شدند. گروه1؛ بره‌ها از تولد تا 84 ساعت آغوز، گروه2؛ بره‌ها از زمان تولد تا 84 ساعت پس از آن آغوز + امپرازول(‌4mg/kg)، گروه3؛ بره‌ها از زمان تولد تا 24 ساعت پس از آن شیر و از ساعت 24 تا 84 پس از تولد آغوز، گروه4؛ بره‌ها از تولد تا 24 ساعت پس از آن شیر + امپرازول و از ساعت 24 تا 84 پس از تولد آغوز + امپرازول، گروه5؛ بره‌ها از زمان تولد تا 6 ساعت پس از آن شیر و از ساعت 6 تا ساعت 84 پس از تولد آغوز و گروه6؛ بره‌ها از زمان تولد تا 6 ساعت پس از آن شیر + امپرازول و از ساعت 6 تا 84 پس از تولد آغوز + امپرازول دریافت ‌کردند. خون‌گیری از بره‌ها در زمان‌های صفر، 24، 48، 72 و 96 ساعت بعد از تولد انجام گردید. نمونه‌های سرم از نظر IgG-‌تام با روش‌ELISA غیرمستقیم ‌مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: در این مطالعه تفاوت معنی‌داری بین غلظت‌ IgGتام خون بره‌های گروه شاهد3 و تیمار4 وجود داشت و میزان جذب IgGتام در گروه4 به شکل معنی‌داری کاهش یافته بود ولی بین باقی گروه‌های شاهد و تیمار اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. نتیجه‌گیری نهایی:‌ ‌بنابراین تصور می‌گردد، بالا بردن pH شیردان در بدو تولد تأثیر معنی‌داری بر روی افزایش جذب‌IgGتام ندارد. به نظر می‌رسد که علت کاهش میزان ‌‌IgGتام در گروه4 تأخیر در تخلیه معدی باشد که در اثر تجویز امپرازول رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Omeprazole on colostral total IgG absorption in neonatal lambs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nouri 1
  • Mohammad Noori 1
  • Aria Rasoorl 1
  • Masoud Ghorbanpoor 2
چکیده [English]

BACKGROUND: Omeprazole as an inhibitor decreases abomasal acid secretion. On the other hand, acidity would be a determinant for absorption of Immunoglobulins. OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate the effect of increasing abomasal pH due to Omeprazole administration on the rate of intestinal immunoglobulin absorption in newborn lambs. METHODS: 30 lambs immediately after birth were divided into 6 groups of 5 animals each as follows: Group1; The lambs received colostrum from birth to 84 hours after birth. Group2; The lambs were fed by colostrum + Omeprazole (4mg/Kg) from birth to 84 hours after birth. Group 3; The lambs were given milk for the first 24 hours and after then until hour of 84 by colostrum + Omeprazole. Group 4; The lambs were fed with milk + Omeprazole for the first 24 hours and after then until hour of 84 with colostrum + Omeprazole. Group 5; The lambs received milk for the first 6 hours after birth and after then received colostrums until hour of 84. Group 6; The lambs were fed with milk + Omeprazole in the first 6 hours after birth and after then until hour of 84 by colostrum + Omeprazole. Blood samples were collected at 0,24,48,72 and 96 hours after birth. The total IgG was measured by ELISA method. RESULTS: Serum IgG levels in group 4 showed significant decrease when compared with the control (group 3). However, no significant difference was shown in the serum IgG levels among groups. CONCLUSIONS: The results of this study showed that after birth increase in abomasal pH do not make effect on IgG absorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absorption
  • Colostrum
  • IgG
  • lambs
  • Omeprazole