میزان آبستنی و سود اقتصادی حاصل از تلقیح مصنوعی با اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه‌های هلشتاین

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

2 کارشناس علوم دامی، بخش خصوصی

چکیده

زمینه مطالعه: تلقیح مصنوعی اسپرم‌های تعیین جنسیت شده، برای ارتقاء برنامه‌های اصلاح نژادی در گاو شیری کاربرد دارد. هدف: میزان آبستنـی فصلـی و سود اقتصادی تلقیح مصنوعی اسپرم‌های تعیین جنسیت شده در تلیسه‌های هلشتاین گاوداری‌های صنعتی شیراز ارزیابی شد. روش‌کار: اطلاعات مربوط به تلقیح 200 رأCس تلیسه هلشتاین از پنج واحد گاوداری صنعتی شیراز شامل نوع اسپرم (تعیین جنسیت شده یا معمولی)، تاریخ و مرتبه تلقیح در بازه زمانی بهار 1388 تا بهار 1389 جمع‌آوری شد. نتایج: میانگین میزان آبستنی در تلیسه‌ها با اسپرم‌های معمولی (2/72%) به طـور معنـی‌داری بیشتـر از میـانگین میزان آبستنی با اسپرم‌های تعیین جنسیت شده بود (2/49%؛ 001/0=‌p ) همچنین کمترین میزان باروری با اسپرم‌های تعیین جنسیت شده در فصل زمستان بود (3/36%) که به طور معنی‌داری کمتر از میزان باروری در تلقیح با اسپرم‌های معمولی در پاییز بود (9/73%؛ 02/0=‌p ) با استفاده از هزینه تلقیح اسپرم، درمان و قیمت تلیسه‌ها و گاو نر جوان فروشی، هزینه و سود تلقیح اسپرم‌های تعیین جنسیت شده و معمولی محاسبه شد. هزینه تلقیح اول و دوم با اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه بیشتر از اسپرم معمولی بود. درآمد بعد از دو تلقیح مصنوعی با اسپرم‌های تعیین جنسیت شده کمتر از اسپرم‌های معمولی بود. نتیجه‌گیری نهایی: مطالعه حاضر نشان داد که اگر میزان باروری تلقیح با اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه‌های سالم به 90% اسپرم‌های معمولی برسد، تلقیح با اسپرم تعیین جنسیت شده می‌تواند سودآورتر از اسپرم معمولی بعد از دو تلقیح باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pregnancy rate and economic benefit of artificial insemination with sexed-sorted sperm in Holstein heifers

نویسندگان [English]

  • Amin تمدن 1
  • Mohamad Hasan Nategh Ahmadi 1
  • Mahdi Alipour 2
  • Zeynolabedin Taghipour 1
چکیده [English]

BACKGROUND: To improve breeding programs in dairy cattle artificial insemination using sexed sperm has been applied in different farms. OBJECTIVES: To evaluate pregnancy rate and economic benefit of artificial insemination with sexed sperm in Holstein dairy heifers of Shiraz industrial farms. METHODS: The insemination data of 200 heifers in five farms including sperm types (sexed or conventional) and insemination date and times were collected from March 2009 to March 2010. RESULTS: The pregnancy rate of conventional sperms (72.2%) were significantly higher than the sexed sperms in heifers (49.2%; p=0.001). The sexed sperms insemination showed lower fertility in the winter (36.3%) when compared with the autumn values (73.9%; p=0.02). Cost and benefit analysis showed that costs of the first and the second insemination with sexed sperms were higher than the conventional ones. On the other hand, after the second insemination the economic benefit for the sexed sperms was lower than the conventional one. However, the cost and benefit analysis for sexed sperm values showed a trend to the convential ones. CONCLUSIONS: If the fertility rate of the sexed sperm insemination in healthy heifers reach to the 90 percent of the conventional sperm, sexed sperm insemination can be more beneficial than the conventional one after two insemination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Benefit
  • Holstein heifer
  • pregnancy rate
  • sexed sperm