تأثیر ویتامین C بر پارامتر های خونی، رشد و پاسخ به استرس دمایی در بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان‌(Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌ویتامین‌ها مهمترین مواد مغذی هستند که سیستم ایمنی ماهی را تحریک می‌کنند و ویتامین C به عنوان یک ماده مغذی ضروری در آبزی پروری مطرح است. هدف: آزمایش تغذیه ای به مدت 9 هفته برای بررسی اثرات ویتامین C بر شاخص‌های رشد و خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان در دو تراکم مختلف انجام شد. روش کار: سه جیره غذایی با سه سطح مکمل ویتامینCن (mg/kg 100، 200، 1000) و یک جیره بدون ویتامین C به عنوان جیره شاهد و دو تراکم (400 قطعه در متر مربع به عنوان تراکم پایین و 800 قطعه در متر مربع به عنوان تراکم بالا ) در نظر گرفته شد. وزن اولیه بچه ماهیان قزل آلا g1/2 بود و در پایان آزمایش ماهیان هر یک از تیمارها تحت استرس دمایی با سه گسترده دمایی oC24‚26‚28 قرار گرفتند و بعد از مدت زمان مشخص بازماندگی آنها مورد ارزیابی قرارگرفت بعد از 9 هفته شاخص‌های رشد (افزایش وزن، بقا ء، SGR، FCR، FE،CF ) و تغییرات هماتولوژیکی (هموگلوبین، هماتوکریت، MCH، MCHC،RBC )مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج:‌ ‌نتایج نشان داده است که سطح ویتامین C جیره غذایی اثر معنی‌داری (05/0<‌p) بر روی شاخص‌های رشد داشته است و تراکم تنها بر ضریب تبدیل غذایی تأثیر معنی‌داری داشته است (05/0<‌p)و بر سایر شاخص‌های رشد اثر معنی‌داری نداشت (05/0<‌p) نتایج پارامترهای خونی نشان داده است که سطح ویتامین C جیره غـذایی اثر معنی‌داری بر روی میزان هماتوکریت و هموگلوبین و تعداد گلبول قرمز داشته (05/0<‌p)‌ ولی بر شاخص‌های MCH، MCHC اثر معنی‌داری نداشته است (05/0>‌p) تراکم تنها در تعداد گلبول قرمز اثر معنی‌داری نشان داده است (05/0<‌p)همچنین اثر متقابل ویتامین C و تراکم تنها بر تعداد گلبول قرمز اثر معنی‌داری داشته است (05/0<‌p) نتیجه گیری نهایی: نتایج تنش‌های دمایی نشان داده است که ماهیان تغذیه شده با سطوح متفاوت مکمل ویتامین C بازماندگی بیشتری نسبت به ماهیان تغذیه شده بدون ویتامین C داشتند (05/0<‌p)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of vitamin C on growth performance, survival rate, hematological parameters and response to heat stress in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Hossein Ouraji
  • Mohammad Sodagar
  • Seyed Abas Hosseini
  • Vahid Taghizadeh
چکیده [English]

Background: Vitamin C is an essential nutrient for teleost fish. It plays vital role in immune system function. OBJECTIVES: A feeding trial was conducted to determine the effects of different levels of dietary vitamin C supplement on growth performance, hematological indicators and response to heat stress in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings kept at different densities. METHODS: The fingerlings (initial weight of 2.1 ± 0.1) were reared in triplicate groups in fiberglass tanks at two different densities (400 and 600 /m2). The fish were fed with four experimental diets containing different levels of vitamin C (0, 100, 200 and 1000 mg vitamin C /kg diet) for 9 weeks. To evaluate the effect of heat stress on survival, fish were exposed to different temperatures (24, 26 and 28 °C) at the end of feeding experiment. RESULTS: Growth performance in fish which fed diets containing different levels of vitamin C (100, 200 and 1000 mg /kg diet) was significantly (p<0.05) higher than those fed diet without vitamin C supplement. In terms of hematological indicators, it was shown that different levels of vitamin C significantly (p<0.05) effected the hematocrit, hemoglobin and red blood cell (RBC) count. However, it did not make any effect on the MCH and MCHC values. On the other hand, stocking density only had significant effect on RBC count. CONCLUSIONS: Survival of fish which fed diets containing different levels of vitamin C was significantly (p<0.05) higher than those fed diet without vitamin C in response to heat stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • hematological parameters
  • Oncorhynchus mykiss
  • temperature stress.
  • vitamin c