شناسایی آنتی ژن‌های پیکره مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس

نویسندگان

1 بخش بیوشیمی و پروتئومیکس، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

2 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

3 بخش توبرکولین، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

چکیده

زمینه مطالعه: ‌بیماری یون یا پاراتوبرکلوزیس نوعی آنتریت گرنولوماتوزی مزمن در نشخوارکنندگان با عامل مسبب مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس ‌(MAP )‌ است. به نظر می‌رسد شناسایی آنتی ژن‌های پیکره ای این باکتری می‌تواند جهت طراحی واکسن، تشخیص بیماری و مطالعه پاتوژنز این بیماری مفید باشد. هدف:‌ ‌ شناسایی پروتئین‌های پیکره باکتری به عنوان آنتی ژن اصلی جهت شناخت بهتر عملکرد باکتری حائز اهمیت است. روش کار: در این تحقیق از سویه استاندارد III-V مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس (MAP) ‌نمونه حاصل از کشت میکروبی پس از استخراج DNA و انجام عملیات PCR جهت ثبوت و تائید باکتری روی ژل آگارز برده شد و میزان پروتئین‌های تصفیه شده در مایه صاف شده حاصل از محیط کشت میکروبی و همچنین عصاره باکتریایی تعیین مقدار گردیدند. از سوی دیگر الگوی پروتئین‌های حاصله با استفاده از SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج:‌ ‌الکتروفورز حکایت از حضور آنتی ژن‌های پروتیئین در محدوده وزن ملکولی‌KDa 100-19 دارد. نتیجه گیری نهایی: آنتی ژن های تخلیص شده در این مطالعه می‌تواند جهت انجام مطالعات بیشتر و تولید احتمالی واکسن علیه پاراتوبر کلوزیس مورد استفاده قرار گیرد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of somatic antigens in Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis

نویسندگان [English]

  • Rasol Madani 1
  • Shabnam Azadeh 2
  • Nader Mosavari 3
  • Mostafa Jafarpour 2
  • Fariba Golchinfar 1
  • Ruhollah Keshavarz 3
  • Tara Emami 1
1
2
3
چکیده [English]

Bakground : Johne's disease or Paratuberculosis as a chronic granulomatosis enteritis in ruminants will be caused by Mycobacerium avium subsp . Paratuberculosis . Detecting whole bacterial cell wall antigens would be helpful in potential applications for diagnosis , vaccine production , and elucidation of pathogenesis . Objectives : To determine secreted somatic cell antigens of Mycobacterium avium subspecies Paratuberculosis . Methods : Standard strain (III-V) of Mycobacterium avium subspecies Paratuberculosis DNA was extracted from the cultured and gene analysis was done using PCR to confirm bacterial purity . On the other hand , protein concentrations in both media and cell entracts were determined . Furthermore , all proteins pattern were shown by SDS -PAGE . Results : Electrophoretic findings showed some somatic antigens in the range of 19 - 100 KDa. Conclusions : These purified somatic antigens can be used for further study and potential application in vaccine production .

کلیدواژه‌ها [English]

  • antigen
  • electrophoresis
  • Mycobacterium avium subspecies Paratuberculosis