اثرات لپتین و انسولین بر ظرفیت‌یابی اسپرماتوزوای قوچ در تولید جنین آزمایشگاهی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 پژوهشکده فناوری جنین دام، دانشگاه شهرکرد

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

زمینـه مطالعه: ‌بهبود کیفیت اسپرم و ارتقاء میزان باروری اسپرم با مواد و هورمون‌های گوناگون به ویژه جهت انجام باروری آزمایشگاهی از زمینه‌های تحقیقات علوم بیوتکنولوژی تولید مثل دام می‌باشد. هدف: در این مطالعه هدف بررسی نقش احتمالی لپتین و انسولین بر پارامترهای ظرفیت یابی، واکنش اکروزومی، بقا و باروری اسپرماتوزوای قوچ می‌باشد. روش کار:‌ ‌نمونه‌های منی از 10 راس قوچ نژاد لری بختیاری به وسیله واژن مصنوعی گرفته شد. پس از انجام دوزسنجی موثرترین دوزهای انسولین (1 nM) و لپتین(100 nM) انتخاب شدند و به چهار گروه آزمایشی حاوی انسولین، لپتین، مخلوط لپتین–انسولین و فاقد هورمون (شاهد) تقسیم و پارامتر‌های ظرفیت یابی، ‌ واکنش اکروزومی، بقا و باروری در موردشان مورد بررسی قرار گرفت. ظرفیت یابی و واکنش اکروزومی‌به وسیله رنگ آمیزی کلروتتراسایکلین مورد بررسی قرار گرفت و برای بررسی بقای اسپرماتوزوا از روش رنگ آمیزی ائوزین– نیگروزین استفاده شد. باروری اسپرم قوچ نیز به وسیله انجام باروری آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج:‌ ‌میزان ظرفیت یابی و بدنبال آن واکنش آکروزومی در زمان‌های 30،60 و120 دقیقه توسط انسولین و لپتین افزایش یافت، گروه انسولین در زمان 30 دقیقه اسپرم مـرده کمتری نسبت به گروه کنترل داشت ولی در سایر زمان‌ها هیچ تأثیر معنی‌داری از گروه‌های تیماری بر بقای اسپرم مشاهده نشد(‌05/0<p). همچنین این دو هورمون هیچ تأثیر معنی‌داری بر باروری اسپرم قوچ نداشتند. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد هرچند انسولین و لپتین باعث بهبود پارامتر‌های ظرفیت یابی و واکنش آکروزومی و حتی بقا اسپرم می‌شود اما بر تولید جنین آزمایشگاهی موثر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of insulin and leptin on ram sperm capacitation for in vitro embryo production

نویسندگان [English]

  • Moslem Riyahi 1
  • Pezhman Mirshokrai 2
  • Hasan Hasanpour 2
  • Mostafa Memarian 3
  • Ebrahim Ahmadi 2
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Improvement of sperm quality as a research field in reproductive biotechnology of domestic animal can be considered as a key element for in vitro fertilization. OBJECTIVES: The aim of the present study was to investigate the effects of insulin and leptin on ovine sperm capacitation / acrosomal reaction, viability and fertilization. METHODS: The semen samples of 10 Bakhtiari rams were collected by artificial vagina. Using dose response study, the most efficient doses of insulin and leptin were chosen. Each sample was assigned to four experimental groups including insulin (1nM), leptin (100nM), mixed of leptin-insulin and control (without hormone). Sperm capacitation/acrosomal reaction, viability and fertilization were evaluated by chlortetracycline staining, eosin-negrosin and in-vitro fertilization methods, respectively. values were compared among groups by 1-way ANOVA. RESULTS: Values of capacitation/ acrosomal reaction rate showed significant increase in response to insulin and leptin at 30, 60 and 120 min time points. The sperm viability was significantly (p<0.05) increased in response to insulin when compared with the control group at 30 min time point, without any effect in the other time points. On the other hand, insulin and leptin did not show significant effect (p>0.05) on sperm fertilization. CONCLUSIONS: This study indicated that insulin and leptin improved ram sperm capacitation / acrosomal reaction and viability while their effects on in vitro embryo production were inconsiderable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • capacitation
  • insulin
  • in vitro fertilization
  • leptin
  • ram sperm