بررسی آلودگی تخم‌های قزل‌آلای رنگین‌کمان ایرانی و خارجی به ویروس‌های نکروز عفونی مراکز خون ساز، سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسیو نکروز عفونی لوزالمعده: یک مطالعه مقطعی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

زمینه مطالعه: بیماریهای نکروز عفونی مراکز خون ساز(‌)IHN، سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی‌(VHS)‌ و نکروز عفونی لوزالمعده ‌(IPN)‌ از جمله بیماریهای ویروسی مهم آزاد ماهیان پرورشی به شمار می روند که منجر به بروز تلفات گسترده در بین آنها می شوند. هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت آلودگی ویروس‌های فوق در تخم های چشم زده ایرانی و خارجی و میزان پراکنش این ویروس‌ها در بین مزارع تکثیر استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. روش کار: از این رو سه شهرستان فارسان، کوهرنگ ولردگان انتخاب و در هر شهرستان نمونه گیری از سه مرکز تکثیر صورت پذیرفت . از هر مزرعه نیز به طور تصادفی 20 عدد تخم (سبز یا چشم زده) برداشت نموده و با قرار دادن در لوله های درب دار استریل، پس از ثبـت بـرخـی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب، جهت ردیابی مولکولی ویروس‌های فوق با تست Reverse Transcriptase-PCR به مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی ارسال شد. نتایج: طی این تحقیق 3/23 % تخم های مورد مطالعه آلوده و 7/76% آنها غیر آلوده بود . میزان آلودگی نیز در ویروس‌های IPN،IHNو VHS به ترتیب 5/12 ‚10 و83/0 % بود . شهرستان فارسان با 15/19% بیشترین و شهرستان‌های لردگان و کوهرنگ با 33/3 و 83/0 % کمترین میزان آلودگی را در بین مناطق مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند . همچنین در مقایسه میزان آلودگی تخم ها بر اساس منبع ایرانی یا خارجی بودن آنها، میزان آلودگی در تخم های ایرانی 20% و در تخم های خارجی 33/3% بود. نتیجه گیری‌نهایی: نتیجه کلی تحقیق حاضر نشان از آلودگی نسبی تخم‌های چشم زده قزل آلای رنگین کمان به ویروس‌های بیماریزای فوق و توجه به اهمیت همه گیرشناختی آن در بین مزارع پرورشی آن استان و سایر استان‌های کشور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of infectious hematopoietic necrosis, infectious pancreatic necrosis and viral hemorrhagic septicemia viruses in Iranian and imported rainbow trout eggs: A cross sectional study

نویسندگان [English]

  • Dr fadaifard 1
  • Mahdi Raissy 1
  • Manuchehr Moumeni 2
  • Mostafa Faghani 3
چکیده [English]

BACKGROUND: Infectious hematopoietic necrosis (IHN), viral hemorrhagic septicemia (VHS) and infectious pancreatic necrosis (IPN) as important viral diseases of salmonids, especially rainbow trout can be led to mass mortality among cultured fish. OBJECTIVES: The aim of the present study was to show if IHN, IPN and VHS viruses can be detected in Iranian and imported rainbow trout eyed eggs and to compare their abundances among the hatcheries of 3 regions (Farsan, Koohrang and Lordegan) in Chaharmahal va Bakhtyari Province. METHODS: In each area, three hatcheries were selected, 20 eyed eggs were randomly sampled from each farm. The samples were transferred into the sterile tubes and identified by reverse transcriptase -PCR. Meanwhile, physicochemical factors were recorded for each fish. RESULTS: While total infection rate in eggs was 23.3 %, the level of infection for IPN, IHN and VHS was 12.5%, 10% and 0.83%, respectively. In this respect, maximum and minimum frequency were observed in Farsan (19.15%) and Koohrang (0.83%). Comparison of the infected of eggs, based on their origin, showed that the infection rates in Iranian and imported eggs were 20% and 3.33%, respectively. CONCLUSIONS: The results revealed that rainbow trout eggs should be considered as major source for transmission of aquatic viruses. Hence, molecular identification of above mentioned viruses in rainbow trout eggs should be done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eggs
  • Infectious hematopoietic necrosis (IHN)
  • infectious pancreatic necrosis (IPN)
  • Iran
  • viral hemorrhagic septicemia (VHS)