مطالعه اولتراسونوگرافی جمع شدن رحم به دنبال ایجاد سقط جنین در سگ

نویسندگان

1 گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 دانش آموخته‌ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌بر اساس اطلاعات نویسندگان، در خصوص جمع شدن رحم به دنبال سقط جنین در سگ مطالعه سونوگرافی صورت نگرفته است. هدف:‌ ‌بررسی روند جمع شدن رحم بعد از ایجاد سقط جنین بوسیله اولتراسونوگرافی. روش کار: 6 قلاده سگ در یک سوم آخر دوره آبستنی در یک مطالعه همزمان با ایجاد ایست قلبی در جنین بوسیله هدایت اولتراسوند تحت القاء سقط قرار گرفتند. بررسی اولتراسونوگرافی رحم از روز بعد از تأیید سقط کامل تا جمع شدن کامل رحم و رسیدن رحم به اندازه ثابت در دو بررسی متوالی، ادامه ‌یافت. در این بررسی، شکل، اکوژنیسیته بافت، اندازه‌ی رحم و همچنین لایه‌های آن و میانگین اندازه نواحی پلاسنتال و نواحی بین پلاسنتا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: تصاویر اولتراسونوگرافی دلالت از آن دارد که دیواره رحم بعد از سقط، از نظر اکوژنیسیته شامل شش لایه‌ی متفاوت می‌باشد. این لایه‌ها در هفته اول بسیار واضح و متمایز از یکدیگر بودند و درفرآیند جمع شدگی رحم ،از تمایزشان کاسته می‌شود. از روز اول بعد از سقط ناحیه پلاسنتال از لحاظ اندازه به میزان قابل توجهی (حدود 2 برابر)، بزرگتر از ناحیه بین پلاسنتا بود. در هفته اول بعد از سقط، میانگین ضخامت نواحی پلاسنتال cm31/0±11/2 و نواحی بین پلاسنتا cm20/0±12/1 در شاخ‌های رحم، مشاهده می‌شد. از هفته سوم به تدریج از تمایز بین این دو ناحیه و ضخامتشان کاسته شده و در دو هفته آخر جمع شدن رحم، این تمایز از بین رفته و قطر شاخ‌های رحم در تمام قسمت‌ها تقریباً یکسان ‌شد. زمان‌ جمع شدن کامل رحم سگ‌ها در این تحقیق در هفته‌های متفاوت (6، 8، 9،10 و 13 هفته) رخ داد. نتیجه‌گیری‌نهایی: ‌یافته‌های این مطالعه می‌تواند مبنایی جهت ارزیابی اولتراسونوگرافی ساختارهای غیرطبیعی در رحم بعد از سقط یا زایمان و همچنین برای تعیین زمان جمع شدن رحم در سگ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ultrasonographic study on uterine involution following induction of abortion in bitch

نویسندگان [English]

  • sarang soroori 1
  • Hamid Ghasemzadeh-Nava 2
  • Nima Sayyah 1
  • Maryam Asghari-Kolimi 3
چکیده [English]

BACKGROUND: Based on our knowledge, there have been no ultrasonographic studies on uterine involution following induction of abortion in the bitch. OBJECTIVES: To evaluate ultrasonographic features of uterine involution following induction of abortion. METHODS: In a concurrent study, pregnancy was terminated in 6 bitches in the third trimester of pregnancy by ultrasound guided induced fetal death. Ultrasonographic examination of the reproductive tract carried out after the day of complete abortion up to complete uterine involution, in which uterine dimensions were unchanged within two consecutive evaluations. Uterine shape, size, and echogenicity as well as wall layering were evaluated in ultrasonographic evaluations, and mean values were measured in both placental and interplacental regions. RESULTS: Ultrasonographic features revealed that, uterine wall is detected on ultrasound images having six different layers on the basis of its echogenicity. Wall layering was very explicit and distinct within the first week after abortion and lost its distinction in the course of uterine involution. On the day after abortion, placental regions measured approximately twice the size of the uterus in interplacental areas. In the first week, the mean values of the placental and interplacental thickness were 2.11±0.31cm and 1.12±0.20 cm respectively, measured in uterine horns. After the third week, the placental and interplacental regions lost their distinction and thickness. In the last two weeks, uterine horns were almost equal in dimension in every part. The time of complete involution varied amongst these 6 different bitches, being in the 6th, 8th, 9th, 10th, and 13th week after the induction of abortion. CONCLUSIONS: The findings of this study could be a basis for ultrasonographic evaluation of abnormal uterine structures and also detection of uterine involution time after abortion or parturition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abortion
  • bitch
  • involution
  • Ultrasonography
  • Uterine