بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم‌ ‌در گوساله‌های اسهالی: مطالعه استانی در خراسان جنوبی

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌امروزه تک یاخته کریپتوسپوریدیوم‌ ‌به عنوان یکی از عوامل مسبب سندروم اسهال در نوزاد نشخوارکنندگان بخصوص گوساله‌ها مطرح می‌گردد. هدف:‌ میزان وقوع آلودگی به انگل فوق در گوساله‌های مبتلا به اسهال در استان خراسان جنوبی، منطقه نیشابور مورد مطالعه قرار گرفت. روش کار:‌ ‌نمونه مدفوع از تیر تا دی 1389 از 170 راس گوساله مبتلا به اسهال در دامداری‌های اطراف شهرستان نیشابور اعم از سنتی و صنعتی اخذ شد. نمونه‌های فوق پس از انتقال به آزمایشگاه و تغلیظ به روش فرمل اتر با استفاده از روش رنگ آمیزی ذیل– نلسون اصلاح شده و میکروسکوپ نوری مورد بررسی جهت حضور اووسیست‌های کریپتوسپوریدیوم‌ ‌قرار گرفتند. نتایج:‌ ‌میزان وقوع آلودگی به این تک یاخته در نمونه‌های مورد بررسی 18/11% بود. همچنین 04/13% از دام‌های نر و 97/8% از گوساله‌های ماده آلوده به انگل بوده و میزان وقوع آلودگی در فصول سرد سال (06/14) % بیشتر از فصول گرم (43/9)% بود. در ضمن 12/12% از گوساله‌های با سن زیر سه ماه و 89/7% با سن سه تا شش ماه آلوده به تک‌یاخته بودند. البته بررسی آماری انجام شده ارتباط معنی‌داری را بین آلودگی به انگل و عوامل مورد بررسی شامل جنسیت و سن دام‌ها و نیز فصل نمونه‌گیری نشان نداد. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌با توجه به حضور آلودگی به تک یاخته فوق در منطقه نیشابور و جنبه‌های زئونوتیک آن به جهت ایجاد آلودگی در جوامع انسانی، کنترل انگل در این منطقه حائز اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Infection to Cryptosporidium in diarrheic calves: A provincial study in southern Khorasan

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Ranjbar-Bahadori 1
  • Soroush Toni 2
چکیده [English]

BACKGROUND: Today, Cryptosporidium is considered as one of the etiological agents of diarrhea syndrome in newborn ruminants, especially calves. OBJECTIVES: The incidence rate of the infection to this parasite in diarrheic calves in southern Khorasan, Neishabour was studied. METHODS: One hundred seventy fecal samples of diarrheic calves from husbandries in Neishabour were collected from July 2009 to January 2010. These samples were transferred to laboratory and were examined for the presence of Cryptosporidium oocyst after concentration with formol-ether method and modified Ziehl-Neelsen staining. RESULTS: The incidence rate of infection to this protozoan in the studied samples was 11.2%. Moreover, 13.04% of male calves and 8.97% of female animals were infected with the parasite. The incidence rate of the infection in cold season (14.06%) was more than warm season (9.43%). Meanwhile, 12.12% of the calves under three months of age and 7.89% aged three to six months were infected with protozoan. Statistical analyses did not show significant relationship between the infection of parasite and the studied factors including age, sex, and season. CONCLUSIONS: Control of Cryptosporidium is necessary, with regard to the presence of this parasite in calves of Neishabour and its zoonotic aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • calve
  • cryptosporidium
  • Diarrhea
  • Neishabour