مطالعه مولکولی-هیستوپاتولوژی ضایعات ریوی ناشی از ویروس اسهال ویروسی گاو

نویسندگان

1 گروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی بخش خصوصی

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌ویروس اسهال ویروسی گاو یکی از پاتوژن‌های دستگاه تنفس گاو به شمار می‌رود که ایمنی ریه را تضعیف کرده وبیماریزایی سایر باکتری‌ها و ویروس‌ها را تشدید می‌کند. هدف:‌ ‌ مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیر ویروس اسهال ویروسی گاو بر بافت ریه انجام گرفت. روش ‌کار: در این مطالعه، 30 نمونه ریه گاو مورد آزمایش ‌ RT_PCR و هیستو پاتولوژی قرار گرفت. نتایج:‌ ‌بررسی هیستوپاتولوژیک ضایعات مختلفی را در بافت‌های ریه نشان داد. نتایج آزمایش RT_PCR و مشاهدات هیستوپاتولوژیک هر یک از نمونه‌ها بطور جداگانه مورد مطالعه و مقایسه قرار داده شد. از آزمـون مـربـع کای برای مشخص شدن ارتباط میان وجود ویروس اسهال ویروسی گاو و بروز چهار ضایعه مختلف شامل: 1–پنومونی بینابینی، 2–برونشیت و برونشیولیت، 3–ادم، آمفیزم و آتلکتازی و 4–برونکوپنومونی استفاده شد و در صورتی که پیش فرض‌های آزمون کای برقرار نمی‌شد، از تست دقیق فیشر استفاده گردید. در ده مورد از نمونه‌های بافت ریه آزمایش ‌ RT-PCR، مثبت تشخیص داده شد. 5 مورد از نمونه‌های BVD مثبت، پنومونی بینابینی داشته و 10 مورد از نمونه‌های BVD منفی، پنومونی بینابینی نداشتند. در نهایت، در ریه‌های مورد مطالعه، تنها حضور ویروس اسهال ویروسی گاو با پنومونیهای بینابینی با شدت 3+ ارتباط معنی‌داری را نشان داد. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌حضور ویروس با سایر ضایعات قابل انتظار اتباط معنی‌داری را نشان نداد که می‌توان به نقش احتمالی باکتری‌ها، ویروس‌های مختلف و عوامل توکسیک که در این طرح مجال بررسی نشد، اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular and histopathological findings on induced pulmonary lesions by bovine viral diarrhea virus

نویسندگان [English]

  • farhang sasani 1
  • Fariba Khaki 1
  • Farhad Moosakhani 2
  • Mohsen Zafari 3
چکیده [English]

BACKGROUND: The bovine viral diarrhea virus (BVDV) is one of the bovine respiratory system pathogens that represses lungs immunity and raises the pathogenicity of other bacteria and viruses. OBJECTIVES: The aim of the present study was to evaluate the effect of BVDV in lung tissue. METHODS: In this study, 30 bovine lung tissues were used. RESULTS: Histopathologic analysis showed different lesions in lung tissues. RT-PCR test results and histopathologic observations were studied for each sample and compared. Kai Square Test was used to study any possible association between the existence of BVD virus and incidence of four common lesions: 1- Interestitial pneumonia, 2- bronchitis and bronchiolitis, 3- edema, emphysema and atelectasis and 4- bronchopneumonia. If the assumptions of X2 test were not applicable, the Fisher Exact Test was used. The RT-PCR test for BVDV results was positive for 10 lung samples. 5 BVD positive cases were involved with interestitial pneumonia, while 10 BVD negative cases were not affected. Finally, in the studied lung tissues, only the 3 + degree or severe interstitial pneumonia was significantly associated with the existence of BVD virus. CONCLUSIONS: No significant relation was seen regarding other possible lesions, which may have resulted from the probable roles of bacteria or other viruses and toxic factors that were not studied in this project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BVDV
  • Cattle
  • interestitial pneumonia
  • RT-PCR