بررسی آلودگی ماهی شوریده (Otolithes ruber)‌ خلیج فارس به انگل‌های پریاخته

نویسندگان

1 گروه زیست دریا، دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی

2 بخش بیماریهای آبزیان، موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

زمینه مطالعه: انگل‌ها در همه جای بدن ماهیان استخوانی یافت می‌شوند و به علت اثرات متفاوتی که بر روی رفتار، رشد، هما~وری و مرگ و میر ماهیان می‌گذارند نباید نادیده گرفته شوند. هدف:‌ ‌شناسایی انگل‌های پریاخته ماهی شوریده Otolithes ruber در منطقه شمال غربی جزیره قشم بود. روش کار: نمونه برداری در دو فصل تابستان و زمستان 1388 صورت گرفت، تعداد 72 عدد ماهی شوریده توسط تور ترال کف (Bottom Trawl)‌ صید شد. نمونه‌ها به صورت تصادفی و در کلاس‌های طولی مختلف انتخاب و پس از نگهداری در یخ به صورت منجمد به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از خارج کردن نمونه‌ها از حالت انجماد و ثبت اطلاعات زیست سنجی از جمله وزن، طول کل، طول استاندارد، بررسی‌های انگل شناسی با استفاده از استریو میکروسکوپ و میکروسکوپ نوری بر روی پوست، باله، آبشش و سایر اندام‌های داخلی ماهیان صورت گرفت. نتایج:‌ ‌در این تحقیق از 72 عدد ماهی بررسی شده، 62 عدد (1/86 )%، آلوده به انواع انگل‌های منوژن، دیژن، نماتود و سخت پوست بودند. به دلیل در دسترس نبودن کلید و مـقـایـسه ریختی، انگل‌ها تا حد جنس شناسایی شدند که شامل 9 جنس: انگل‌های منوژن: .Diplectanum sp .Murraytrema sp و .Monoplectanum sp، دیژن‌های ‌.Pleorchis sp، .Stephanostomum sp و‌ .Erilepturus sp، کوپه پود ‌ .Brachiella sp و نماتودهای ‌.Philometra sp و ‌.Cucullanus sp در این ماهی شناسایی گردید. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌ به جز جنس فیلومترا که قبلا از ماهی شوریده گزارش شده سایر انگل‌ها در حد جنس نیز برای اولین بار است از این ماهی در ایران گزارش می‌شود. در این تحقیق ماهی شوریده به عنوان میزبان جدید برای انگل‌های ‌.Monoplectanum sp و ‌ .Brachiella sp در دنیا معرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on Otolithes ruber fish infection to metazoan parasites in the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • jamileh pazooki 1
  • Maryam Khosheghbal 1
  • Mahmood Masoumian 2
چکیده [English]

Background: Parasites are ubiquitous on teleost fish and because of their various effects on host behavior, growth, fecundity and mortality should not be neglected. Objectives: The aim of this study was identification of metazoan parasites on Otolithes ruber in the northwest of Qeshm Island. Methods: A total of 72 specimens were caught from the northwest of Qeshm Island in summer 2008 and winter 2009 by bottom trawl and were immediately deep frozen. All samples were transferred to laboratory and after measuring fish weight and length, parasitological survey was implemented by stereo and light microscopes on gills, skin, fins and internal organs. Results: Separated parasites were: Monogenea: Diplectanum sp., Murraytrema sp. and Monoplectanum sp., Digenea: Pleorchis sp., Stephanostomum sp., Erilepturus sp., Nematoda: Philometra sp., Cucullanus sp. and Copepod: Brachiella sp. Conclusions: All mentioned parasites in this study are reported for the first time in Iran from Otolithes ruber except Philometra sp., and Otolithes ruber are introduced as a new host for Monoplectanum sp., Brachiella sp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercial fish
  • helminth crustaceans
  • Otolithes ruber
  • Persian Gulf