مطالعه تأثیر میتونین خوراکی پوشش‌دار بر هیستومورفومتری فولیکول‌های مو در مادر و نوزاد بز کرکی رایینی از تولد تا پایان دوره شیرخوارگی

نویسندگان

1 گروه علوم تشریح، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر

2 گروه علوم تشریح، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر

4 گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌مصرف متیونین خوراکی در نشخوارکنندگان، موجب افزایش رشد فولیکول‌های مولد فیبر پوست می‌شود. هدف:‌ ‌در این تحقیق اثر مصرف متیونین خوراکی پوشش دار جیره مادر بر فولیکول‌های پوست مادر و نوزاد شیرخوار آنها طی دوره شیرخوارگی بررسی شد. روش کار:‌ ‌60 رأس بز رایینی ماده سالم تک قلو زائیده 3 تا 4 ساله به همراه 60 رأس بزغاله 1 روزه آنها به طور تصادفی به چهار گروه 30 رأسی تقسیم شدند. گروه مادران تیمار، 2 ماه روزانه حدود g 3 متیونین به صورت دستی دریافت کردند. نمونه‌های پوست از محل پهلوی راست و چپ مادران و بزغاله شیرخواره آنها طی 3 دوره در روزهای صفر، 30 و 60 گرفته شد. پس از مراحل فیکساسیون، مقاطع بافتی تهیه و صفات فولیکول‌های پوست یعنی: بیشترین قطر پیاز موی اولیه و ثانویه، بیشترین قطر موی اولیه و ثانویه، بیشترین قطر درمال پاپیلای فولیکول اولیه و ثانویه به منظور ارزیابی میزان خونرسانی به فولیکول، تعداد فولیکول‌های اولیه و ثانویه به صورت میکروسکوپی و نیز قطر و درصد کرک و موی مادران و نوزادان، استحکام و طول کرک نوزادان به طور ماکروسکوپی ارزیابی شد. نتایج:‌ ‌نتایج نشان داد که مصرف متیونین خوراکی پوشش دار توسط مادر می‌تواند موجب افزایش معنی‌دار قطر پیاز موی اولیه و ثانویه و درمال پاپیلای فولیکول‌های اولیه و ثانویه شود. در گروه نوزادان تیمار، قطر پیاز موی اولیه و ثانویه، درمال پاپیلای فولیکول اولیه و ثانویه و نیز تعداد فولیکول ثانویه به صورت معنی‌داری نسبت به گروه کنترل تغییر یافته بود. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌به نظر می‌رسد مصرف متیونین خوراکی پوشش دار توسط مادر شیروار طی 2 ماهه اول شیرواری می‌تواند سبب تاثیر معنی‌دار بر قطر پیاز موی اولیه و ثانویه و نیز قطر درمال پاپیلای فولیکول اولیه و ثانویه مادر و نوزاد و نیز تعداد فولیکول ثانویه پوست نوزاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of oral administration of coated methionine on the female goats and suckling kids hair follicles: A histomorphometrical approach

نویسندگان [English]

  • maryam rezaian 1
  • Maryam Rezaian 2
  • Masoud Adib Moradi 2
  • Masoud Asadi Fuzi 3
  • Seyed Mehdi Kyaei 4
  • Parham Razavi Ebrahim 1
چکیده [English]

BACKGROUND: Using methionine in the diet of the small ruminants can induce the growth of follicles and their fibre growth. OBJECTIVES: In this study, the effect of oral coated methionine on the hair follicles was determined in female Rayeni goats and their breastfed kids during the first 2 months of infancy. METHODS: For this purpose, 60 healthy singleton born Rayeni goats, approximately 3 to 4 years of age with their one-day-old kids were randomly divided into 4 equal groups. The treated mothers group was given 3 gr/day pure oral methionine manually for 60 days. Skin samples of the 4 groups were taken from the middle of the left and right side, on zero, 30 and 60 days of experience. Routine histological processes were done. In each sample, primary and secondary follicles and skin follicles traits, the diameter of the primary and secondary follicles, the diameter of hair and cashmere, the diameter of dermal papilla of primary and secondary follicles and the number of primary and secondary follicles were measured respectively by linear graticule under light microscope. The diameter and percentages of the cashmere of mothers and kids, the firmness, and the length of the cashmere of kids were measured macroscopically. All data were analyzed with SPSS statistical software. RESULTS: The results showed that the oral coated methionine in the diet of the mothers could significantly increase the diameter of primary and secondary follicles and their dermal papilla. In the treated kids, the diameters of the primary and secondary follicles, the dermal papilla of the primary and secondary follicles and the number of secondary follicles showed significant change. CONCLUSIONS: According to the study, the oral coated methionine in the diet of the mothers during the first 2 months of infancy can significantly increase the diameter of primary and secondary follicles and their dermal papilla in the mothers and their treated kids. It can also increase the number of secondary follicles in the kids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coated methionine
  • rayeni cashmere goat
  • skin follicles