نقش دافنی ماگنای (Daphnia magna) غنی شده با لاکتوباسیلوس‌های پروبیوتیکی بر رشد و کارآیی تغذیه در لارو تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس

2 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 فارغ التحصیل گروه شیلات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

زمینه مطالعه: استفاده از باکتری‌های پروبیوتیکی به عنوان یک راهبرد مهم برای تولید محصولات قابل تجدید از طریق کنترل بیولوژیکی در سیستم‌های پرورشی لارو ماهیان دریایی و سخت پوستان پیشنهاد شده است. این باکتری‌ها اثرات سودمندی بر لاروهای ماهی دارند. هدف: این مطالعه جهت تعیین تاثیر باسیلوس‌های پروبیوتیکی بر عملکرد رشد و تغذیه لارو تاس ماهی ایرانی از طریق غنی سازی با دافنی ماگنا انجام شد. روش‌کـار:‌ ‌دافنـی مـاگنا بوسیله مخلوط لاکتوباسیلوس‌های پروبیوتیکی برای 8 ساعت در 3 سطح log CFU/mL 30/4، 60/4 و 78/4 از سوسپانسیون باکتریایی، غنی سازی و توسط تاس ماهی ایرانی در تیمارهای آزمایشی 1‌T، 2T ‌ و 3‌T خورده شد. لاروهای تاس ماهی ایرانی بر پایه 30% وزن بدن از دافنی ماگنا بمدت 30 روز تغذیه شدند. تیمار شاهد از دافنی ماگنای غنی نشده تغذیه گردید. در پایان آزمایش، نمونه‌های کامل ماهی مطابق با دستورالعمل AOAC در سال1990 آنالیز شدند. نتایج:‌ ‌پروبیوتیک‌های لاکتوباسیلوسی بطور معنی‌داری وزن بدن، سطوح پروتئین خام و ماده خشک لاشه لاروهای تیمارهای آزمایشی را در مقایسه با تیمار شاهد افزایش دادند (p<0.05) اما در تیمار 3‌T چربی خام و انرژی خام بطور معنی‌داری کاهش یافت (p<0.05). بیشترین متوسط سطح پروتئین خام در (70.27±0.44 %) و کمترین متوسط آن در شاهد (34/0 ± 51/68)% بدست آمد. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌‌‌آزمایش نشان داد که مخلوط لاکتوباسیلوس‌ها بر ارتقاء برخی از معیارهای رشد و کارآیی تغذیه در لارو تاس ماهی ایرانی تاثیر داشتند. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Lactobacillus bioencapsulated Daphnia magna on the growth and feeding efficiency in Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • Mehdi Soltani 2
  • Ebrahim Naseri 1
  • Seyed Mohammad Miri 1
  • Yaghub Ghiasi 1
  • Samira Jafariyan 3
1
2
3
چکیده [English]

BACKGROUND: The use of probiotic bacteria has been suggested as an important strategy to accomplish reproducible outputs through biocontrol in cultivation systems for marine fish larvae and crustaceans. These bacteria have beneficial effects on fish larvae. OBJECTIVES: This study was done to determine the effect of probiotic lactobacilli on the growth and feeding performance of Persian Sturgeon (Acipenser persicus) larvae via bioencapsulation with Daphnia magna. METHODS: Daphnia magna was enriched by probiotic lactobacillus for 8 hours in three levels of 4.30, 4.60 and 4.78 log of colonies forming unit per milliliter in suspension of broth, and fed by A. persicus larvae in experimental treatments (treatments of T1, T2 and T3). The Persian sturgeon larvae were fed on D. magna on the base of 30 percent of their body weight for 30 days. The control treatment was fed on unbioencapsulated D. magna. At the termination of the experiment, the whole body samples of the fish were analyzed according to the AOAC procedures (1990). RESULTS: The probiotic lactobacillus significantly promoted the body weight, levels of crude protein and carcass dry matter of larvae in experimental treatments in comparison with control treatment (p<0.05). But in the treatment T3, the crude lipid and crude energy were significantly decreased (p<0.05). The maximum level of average crude protein in T3 (70.27±0.44 %) and its minimum in control (68.51±0.34%) were obtained. CONCLUSIONS: This study indicated that the blend of Lactobacillus had an effect on the promotion of some of the growth and feeding parameters in Persian sturgeon larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crude protein
  • Daphnia magna
  • persian sturgeon larvae
  • probiotic lactobacillus