تأثیر تزریق سیاهرگی محلول‌های‌غلیظ در تخلیه شیردان گوساله‌های نوزاد

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران

چکیده

زمینه مطالعه: عوامل متعددی نظیر ترکیب، حجم و pH مواد غذایی می‌توانند تخلیه شیردان را تحت تاثیر قرار دهند. این امر به خوبی به اثبات رسیده است که رابطه‌ای مستقیم بین غلظت محلول‌های خوراکی و تخلیه شیردان وجود دارد؛ به طوری که محلول‌های خوراکی غلیظ سبب کاهش تا مرز وقفه حرکات شیردان (بسته به درجه غلظت آنها) می‌گردند. از محلول‌های غلیظ تزریقی وسیعاً در درمان شوک‌های سپتیک و به ویژه در اسهال گوساله‌ها استفاده می‌شود. هدف:‌ ‌تعیین تأثیر تزریق سیاهرگی محلول‌های غلیظ قندی و نمکی بر تخلیه شیردان گوساله‌های نوزاد است که در خصوص تأثیر اینگونه محلول‌ها بر تخلیه شیردان تاکنون تحقیقی انجام نشده است. روش کار:‌ ‌در این مطالعه اثرات تزریق سیاهرگی دو محلول غلیظ رایج (دکستروز و کلرید سدیم)، بر تخلیه شیردان در تعداد شش رأس گوساله نر 8 تا 10 روزه از نژاد هلشتاین که آغوز به میزان کافی دریافت نموده بودند، صورت گرفت. در این مطالعه از چهار محلول دکستروز 50%، دکستروز 5%، کلرید سدیم 9/0% و کلرید سدیم 20/7%، به صورت تصادفی، استفاده شد؛ بلافاصله بعد از تزریق هر محلول، به گوساله‌ L2 شیر تازه حاوی mg50 استامینوفن به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن خورانده ‌شده و در زمان‌های مقرر جهت ارزیابی چگونگی تخلیه شیردان از طریق سنجش میزان غلظت استامینوفن، خون گیری به عمل آمد و فاکتورهای خونی شامل انسولین و گلوکز اندازه‌گیری شد.‌ ‌نتایج:‌ ‌نتایج به دست آمده حاکی از آن بودند با وجود اختلافات بارزِ سطح زیر منحنی غلظت انسولین – زمان، برای هر 4 محلول، از لحاظ آماری، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشده و به طور مشابه نیز هیچ گونه تفاوت معنی‌داری در نمودار غلظت استامینوفن – زمان برای چهار محلول مشاهده نشد. نتیجه‌گیری‌نهایی:‌ ‌با توجه به آنالیز آماری چنین می‌توان نتیجه گیری کرد که تزریق سیاهرگی محلول‌های غلیظ قندی و نمکی تخلیه شیردان را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of intravenous hypertonic solution administration on the abomasal emptying in newborn calves

نویسندگان [English]

  • Meysam Moravedji 1
  • Mohammad Noori 1
  • Aria Rasouli 1
  • Seyed Reza Fatemi Tabatabaei 2
چکیده [English]

BACKGROUND: It has been shown that the rate at which a meal leaves the abomasum is influenced by the volume, constituents and pH of the chyme through duodenal receptors. A direct correlation between tonicity of oral solutions and abomasal emptying has been observed. It has been noted that if the osmolarity of an oral solution is increased, the rate of emptying from the abomasum decreases. Nowadays Hypertonic solutions are widely used to treat septic shock and diarrhea. OBJECTIVES: Determination of the effects of intravenous hypertonic Dextrose and Sodium Chloride solutions on the abomasal emptying in neonatal calves. METHODS: The present study was carried out on Six 5 to 8 day-old colostrum-fed Holstein-Friesian calves. Calves were administered each of 4 treatments in a crossover study. Each calf was weighed and then assigned to one of the following treatments at 1 ml/kg body weight (BW) IV in random order: 1) 0.9% NaCl, equivalent to 308 mOsm/L (volume control); 2) 7.2% NaCl, equivalent to 2500 mOsm/L (osmolality control); 3) 5% dextrose, equivalent to 0.05 g dextrose/kg BW at 250 mOsm/L; and 4) 50% dextrose, equivalent to 0.5 g dextrose/kg BW at 2500 mOsm/L. All 4 solutions were injected over 1 minute at a smooth rate, and time = 0 minutes was the start of injection. Immediately after administration of each treatment, the calves were allowed to suckle 2L of fresh cow's milk at room temperature (19؛ to 22؛C) that contained a dose of acetaminophen (50 mg/kg BW). Abomasal emptying rate was measured by use of the acetaminophen absorption technique as previously described. Venous blood samples for determination of plasma acetaminophen, glucose and insulin concentration were collected. Results: The results of the current study revealed that there was no difference in abomasal emptying rate between the 4 treatments. Conclusions: The results indicate that IV isotonic and hypertonic solutions, unlike the oral route have no effect on abomasal emptying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abomasal emptying
  • Acetaminophen
  • intravenus hypertonic
  • newborn calf