بازجذب فورازولیدون از مثانه پیوند شده با ایلئوم متعاقب ایلئوسیستوپلاستی در سگ

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

زمینه مطالعه: گزارش شده است که جذب دارو از مثانه باز سازی شده با قطعه روده‌ای موجب مسمومیت طولانی و به میزان بالا گردیده است. هدف:‌ ‌هدف از این مطالعه تعیین اهمیت و میزان جذب دارو متعاقب پیوند قطعه ایلئومِ روده به مثانه بوده است. روش کار:‌ ‌ده قلاده سگ سالم و بالغ از هر دو جنس (7 نر و 3 ماده) با وزنی بین kg 25-15 انتخاب شدند. حیوانات به طور تصادفی به دو گروه مساوی آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در گروه آزمایش، با عمل جراحی، 50% از مثانه برداشته شد و بلافاصله عمل جراحی پیوند ایلئوم به مثانه به روش Lamesch و Dociu صورت پذیرفت. در گروه کنترل برداشت قطعه ایلئومی و برقراری مجدد مسیر روده‌ای، بدون انجام عمل پیوند ایلئوم به مثانه انجام گرفت. در تمامی حیوانات، نمونه‌های خون و ادرار قبل از جراحی و در ساعت‌های 1، 3، 6 و 24 پس از تجویز خوراکی فورازولیدون mg(100 به ازای هر سگ) اخذ شد و این مراحل در روزهای 7، 25 و 45 پس از جراحی نیز در ساعات مشابه قبلی تکرار گردید. پس از آماده سازی نمونه‌ها، فورازولیدون به روش HPLC اندازه‌گیری شد. آنالیز واریانس یک طرفه و تست Dunnet برای تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت و مقادیر(05/0<‌p) از نظر آماری معنی‌دار قلمداد گردید. نتایج:‌ ‌در گروه آزمایش، نمونه‌های خونی تغییرات معنی‌دار فورازولیدون را در روز 25 نشان داد. نمونه‌های ادراری تغییرات معنی‌داری را در هر دو گروه در روز 45 و در گروه آزمایش در روز 25 آشکار ساخت. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌نتایج این مطالعه نشان داد که خاصیت جذبی ایلئوم پیوند شده به مثانه به مرور زمان کاهش می‌یابد و مشکلات برخاسته از جذب دارومعمولاً نادر بوده و در بیشتر موارد ممکن است نیازی به کاستن از دوز داروهای تجویزی (به استثنای داروهایی که دوز درمانی آنها در محدوده کوچکی نوسان دارد) نباشد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of furazolidone reabsorption in the dog bladder following ileocystoplasty

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Saberi Afshar 1
  • Hosein Najafzadeh 2
  • Mehdi Pourmehdi Boroujeni 3
  • Mersedeh Sadat Hossein Boroujerdi 1
1
2
3
چکیده [English]

BACKGROUND: Drug absorption within intestinal urinary diversions has been reported to cause prolonged and higher grade toxicity. OBJECTIVES: The aim of this study has been to determine the importance and significance of drug absorption via neobladder after ileocystoplasty. METHODS: Ten healthy adult mixed breed dogs of both sexes (7 males and 3 females), weighing between 15-25 kg were selected. The animals were randomly divided into equal test and control groups. In treatment group, partial cytectomy, resecting 50 percent of the bladder and immediate ileocystoplasty was performed by Lamesch and Dociu technique. In control group an ileal resection and intestinal tract re-anastomosis was achieved without partial cystectomy and ileocystoplasty. In all animals, blood and urine samples were taken before surgery, at hours 1, 3, 6 and 24 after oral administration of Furazolidone (100 mg/dog) and this process was repeated on days 7, 25 and 45 after operation at the same hours. After preparation of the samples, the Furazolidone was measured by HPLC assay. One way analysis of variance and Dunnet test were used for the analysis of the data and P values less than 0.05 were considered statistically significant. RESULTS: In test group, the blood samples showed significant changes of Furazolidone on day 25. The urine samples revealed significant changes on day 45 in both groups and on day 25 in test group. CONCLUSIONS: The results of this study showed absorptive effect of the ileum that decreases with time. Problems arising from drug reabsorption are usually rare and in most drugs a change in dosage (except those which have a narrow treatment ratio) may not be required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog
  • Furazolidone
  • Ileocystoplasty
  • reabsorption