مطالعه مولکولی آلودگی به Ehrlichia canis در سگ‌های ترومبوسیتوپنیک

نویسندگان

1 گروه بیماریهای داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

2 مرکز بیماریهای منتقله از کنه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

3 گروه کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،‌تهران–ایران

4 گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌آلودگی به ‌Ehrlichia canis‌ که یک باکتری گرم منفی داخل سلولی اجباری با پراکندگی جهانی است منجر به ایجاد ارلیشیوز مـونـوسیتـی سـگ سـانـان می‌شود. هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع آلودگی ‌E. canis‌ در سگهای ترومبوسیتوپنیک با استفاده از روش‌nested PCR‌ و ارزیابی نقش تشخیصی ترومبوسیتوپنی در این آلودگی است. روش کار:‌ ‌چهل نمونه خون جمع آوری شده از سگ‌های ارجاعی به بیمارستان آموزشی دامهای کوچک دانشگاه تهران، بر اساس تعداد پلاکتهایشان در سه گروه تقسیم بندی شدند: گروه الف (ترومبوسیتوپنیک:) تعداد پلاکت زیر ‌Lµ‌/100000 (11 نمونه)، گروه ب (ترومبوسیتوپنیک:) تعداد پلاکت بین ‌Lµ‌/200000-101000 (15 نمونه) و گروه ج (طبیعی:) تعداد پلاکـت بیـش از ‌Lµ‌/201000 (14 نمونه.) سپس به روش ‌nested PCR‌ با استفاده از آغازگر اختصاصی گونه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج:‌ ‌قطعه‌ای از ژن ‌S rRNA16‌ ارلیشیا کنیس در پنج نمونه از گروه الف (5/45)%، سه نمونه از گروه ب (20)% و یک نمونه  از گروه ج (1/7)% نمایان شد. شیوع ارلیشیا کنیس در گروه الف بطور معنی‌داری بیشتر از سایر گروه‌ها بود (02/0‌p=‌.) در مجموع تقریباً یک سوم از سگ‌های ترومبوسیتوپنیک دارای آلودگی قابل تشخیص به ‌E. canis‌ بودند (7/30.)%‌ ‌نتیجه گیری نهایی:‌ ‌نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ترومبوسیتوپنی برای تشخیص آلودگی ‌E.canis‌ اختصاصی نیست و نباید به تنهایی برای تایید تشخیص ارلیشیوز سگ سانان بکار رود ولی می‌تواند بعنوان تست غربالگری پیش از سایر تست‌های تشخیصی تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular study on Ehrlichia canis in thrombocytopenic dogs

نویسندگان [English]

 • Nadi Maazi 1
 • abd-al-ali Malmasi 2
 • Parviz Shayan 2
 • Seyed Mahdi Nassiri 3
 • Taghi Zahraei Salehi 4
 • Fataneh Naderinejad 3
1 Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
2 Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
3 Department of Clinical Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
4 Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Infection with Ehrlichia canis, a gram negative obligatory intracellular bacterium, causes canine monocytic ehrlichiosis which is the worldwide disease in dogs. OBJECTIVES: The objective of this study was to investigate the prevalence of E. canis in thrombocytopenic dogs using nested PCR and diagnostic role of thrombocytopenia in the infection. METHODS: Blood samples collected from 40 dogs attended in Teaching small animal hospital of Tehran University were classified as group A (platelet counts below 101.000/µL, thrombocytopenic, n=11), B (101.000-200.000/µL, thrombocytopenic, n=15) and C (platelet counts more than 201.000/µL, non-thrombocytopenic, n=14) according to their platelet counts. 16S rRNA was analyzed by nested PCR using specific primers. RESULTS: 16S rRNA gene fragment of E. canis were detected in five samples of group A (45.5%), three samples of group B (20%), and one sample of group C (7.1%). Prevalence rate of infection was statistically higher in group A than the other groups (p=0.02). In total, approximately one third of thrombocytopenic dogs had demonstrable E. canis infection (30.7%). CONCLUSIONS: while thrombocytopenia cannot be considered as specific marker for detection of E. canis infection, it can be used as a surveillance test prior to other diagnostic methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ehrlichia canis
 • nested PCR
 • thrombocytopenia
 • platelet count
 • Dog