بررسی سرولوژیکی آلودگی به لپتوسپیرا در شتر: یک مطالعه استانی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز–ایران

2 گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران و دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

4 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد– ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌لپتوسپیروزیس به عنوان بیماری مشترک دارای انتشار جهانی است.‌ هدف: بررسی آلودگی سرمی به لپتوسپیرا اینتروگانس‌ ‌در شترهای کشتار شده استان یزد. روش کار: ‌نمونه خون از 128 نفر شترجمع آوری گردید. سرم‌ها  با استفاده از 6 سروتیپ زنده لپتوسپیرا اینتروگانس‌ ‌(گریپوتیفوزا، هارجو، ایکتروهموراژیه، پومونا، بالوم و کانیکولا) و با روش آگلوتیناسیون میکروسکوپی ابتدا با رقت 1:100 مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه‌هایی که در آنها آگلوتیناسیون بیش از 50% لپتوسپیراها در رقت 1:100 یا بیشتر صورت گرفت مثبت در نظر گرفته ‌شدند. عیار سنجی نمونه‌های مثبت تا رقت 1:400 انجام گرفت. نتایج: پادتن بر علیه حداقل یک سرووار در 30 نفر (4/32)% مشاهده شد. فراوانی آلودگی به پومونا 9/57%، کانیکولا (7/23)%، هارجو (5/10)%، گریپوتیفوزا (3/5)% و ایکتروهموراژیه(6/2)% بوده است. در 8 نمونه مثبت(6/26)% پادتن بر ضد بیش از یک سروتیپ مشاهده شد. نتیجه‌گیری‌نهایی: به‌نظر می‌رسد که عفونت لپتوسپیرایی در بین شترهای بخش مرکزی ایران شایع بوده و سروارهای متعددی می‌توانند باعث بروز آن گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Serological study on leptospiral infection in camels (Camelus dromedarius): A provincial study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Haji Hajikolaei 1
  • Ali Reza Sazmand 2
  • Gholam Reza Abdollahpour 3
  • Seyed Hossein Hekmati Moghadam 4
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahvaz-Iran
2 Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran-Iran and Graduated of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahvaz-Iran
3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
4 Department of Laboratory Sciences, School of Paramedicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Leptospirosis as a common zoonotic diseases has a worldwide distribution. OBJECTIVES: To Investigate of seroprevalence leptospiral infection in slaughtered camels (Camelus dromedarius) province of Yazd, Iran. METHODS: Blood samples were collected  from 128 camels. Sera were initially screened at serum dilution of 1:100 against six live antigens of (Leptospira interrogans serovars pomona, canicola, hardjo, ballum, icterohaemorrhagiae, grippotyphosa) using microscopic agglutination test. The values ||“| 50% in a dilution l:100 were considered as positive ones. Sera with positive values were titrated against reacting antigens in serial dilutions from l:100 to 1:400. RESULTS: Antibodies against one or more serovars were shown in 30 (32.4%) sera at dilution |“|1:100. Among the positive sera, pomona (57.9%) canicola (23.7%), hardjo (10.5%), grippotyphosa (5.3%) and icterohaemorrhagiae (2.6%) were the most frequent serovars,respectively. Furthermore antibodies against more than one serovar were found in 8 (26.6%) of positive sera. CONCLUSIONS: It seems that leptospiral with various serovars could be considered as a prevalent infection in camels of the central part of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leptospirosis
  • Seroprevalence
  • Camel