تنوع ژنتیکی جدایه‌های لاکتوکوکوس گارویه از قزل آلاهای رنگین کمان تلف شده در ایران

نویسندگان

گروه بهداشت و بیماری آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: لاکتوکوکوس  گارویه  یکی از عوامل اصلی بیماری استرپتوکوکوزیس™لاکتوکوکوزیس در مزارع ماهیان به‌ویژه ماهی قزل آلا میباشد که هرساله خسارات زیادی را موجب می‌شود. هدف:  در این مطالعه تنوع ژنتیکی تعداد 44 جدایه لاکتوکوکوس  گارویه بدست آمده از تلفات مزارع قزل آلای رنگین کمان در برخی استان‌های کشور به روش ‌RAPD‌ مورد مطالعه قرار گرفته است. روش کار:  پس از کشت از بافت کلیه ماهیان مرضی و جداسازی کوکسی‌های گرم مثبت روی ژلوز خون، با استفاده از روش( PCRتولید باند ‌bp‌ 1100) تائید تشخیص شدند.  ‌ نتایج: در مطالعات ‌RAPD‌ و بااستفاده از شش پرایمر انتخابی )6-P1(P‌. نتایج حاصله نشان داد که تنها پرایمر ‌4P‌ قادر به تولید حداکثر (5باند) بود. با استفاده از این پرایمر چهار الگوی باندی شامل ‌bp‌ 1330-560 با تعداد 5 باند، ‌bp‌1260-560 با تعداد 5 باند، ‌bp‌ 1260-560 با تعداد 4 باند و‌bp‌ 1200-560 با تعداد 5 باند تولید شد. نتیجه گیری نهایی: نتایج ترسیم درخت فیلوژنی محصول ‌RAPD‌ با استفاده از ‌UPGMA‌ موجب تفکیک این جدایه‌ها در 3 کلاستر و در چهار گروه ژنتیکی شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که گرچه مشابهت‌هایی بین جدایه‌های منطقه شمالی کشور با منطقه جنوبی کشور وجود دارد ولی جدایه‌های این دو منطقه با همدیگر دارای تفاوت‌های ژنتیکی نیز هستند که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی  جدایه‌های لاکتوکوکوس گارویه عامل تلفات مزارع قزل آلا در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity of isolated Lactococcus garvieae from rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) mortality in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Taherimirghaed
  • Mahdi Soltani
  • Hosein Ali Ebrahimzadeh-Mousavi
  • Samira Mohammadian
Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

Background: Lactococcus garvieae is one of the main causative agents of Streptococ-cos is/Lactococcosis in farmed fish particularly in rainbow trout causing remarkable losses each year. OBJECTIVES: To study the genetic diversity of Lactococcus garvieae strains recovered from the mortality of farmed rainbow trout in different provinces of Iran. METHODES: The Gram positive cocci were first obtained from the kidney tissues of diseased trout. The bacterial isolates were grown on blood agar and were then identified by PCR method. Their genetic diversities were then studied using RAPD. RESULTS: The recovered gram positive cocci strains were identified as L. garvieae producing a 1100bp in PCR procedure. In RAPD studies using 6 random primers (P1-P6), only primer P4 was able to produce higher number of bands (five bands). Therefore, using this primer four profile patterns consisting of 560-1330 bp in 5 bands, 56--1260bp in 5 bands, 560-1260bp in 4 bands and 560-1200bp in 5 bands were obtained. The phylogenetic tree of the RAPD product using UPMGA software included these strains in three different clusters with four different genetic groups. CONCLUSIONS: The results of this study clearly show that L. garvieae strains from the diseased rainbow trout in the north part of Iran are geneticly different from those in the west country, although there is some genetic similarity between some strains of these two regions of country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic diversity
  • Lactococcus garvieae
  • Rainbow trout
  • RAPD