مطالعه شجره شناسی جدایه‌های ویروس برونشیت عفونی پرندگان در ایران طی سال‌‌‌های 1389-1388 براساس قطعه ژن گلیکوپروتئین ‌1S

نویسندگان

1 گروه تحقیق و تولید واکسن‌های ویروسی طیور، موسسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج– ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران– ایران

3 گروه بیماریهای طیور، مرکز تشخیص اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی سازمان دامپزشکی کشور، تهران– ایران

4 گروه ویروس شناسی، مرکز تشخیص اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی سازمان دامپزشکی کشور، تهران– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: برونشیت عفونی  پرندگان بیماری حاد، بسیار مسری،  با انتشار جهانی می‌باشد، جهش‌های نقطه‌ای و نوترکیبی ژنوم ویروس موجب تکامل مداوم آن شده و بنابراین ظهور واریته‌های ویروس برونشیت عفونی پرندگان کنترل این بیماری را پیچیده نموده است. هدف: بررسی خصوصیات ژنی واریته‌های جدید ویروس برونشیت عفونی جدا شده در مرغداری‌های صنعتی ایران در نمونه‌هایی که بین سال‌های 1388 و 1389 جمع آوری گردیده است. روش کار: قطعه ای از ژن پروتئین ‌1S‌، ناحیه پر تغییر و پایدار ویروس برونشیت را پوشش می‌دهد، با استفاده از روش                        RT-PCR‌ متـداول تکثیـر و تعییـن تـوالـی گـردیـد. نتـایج: تجزیه و تحلیل فیلوژنی چهار ویروس را نشان داد که به اسامی 891Razi-HKM‌، ‌892Razi-HKM‌، ‌893Razi-HKM‌ و ‌894Razi-HKM‌ نامیده شدند. مقایسه اسیدهای آمینه القایی آنها با سایر ژنوتیپ‌ها ویروس برونشیت عفونی پرندگان، انتشار یافته در پایگاه اطلاعات بانک ژن،  دلالت دارد که جدایه ‌891Razi-HKM‌ و 894Razi-HKM‌ داخل سروتیپ بیماریزا  ‌/B793‌ قرار دارند، در حـالیکـه  جـدایـه‌هـای ‌892Razi-HKM‌ و 893Razi-HKM‌ بـا جـدایـه‌هـایی که قبلا در ایران شناخته شده بودند کاملاً تفاوت داشتند. جدایه 893Razi-HKM‌ بـا جـدایـه‌هـای کشـورهـای خـاور میانه که اخیراً انتشار یافته است قرابت زیاد داشت و احتمالاً جدایه جدید در ایران می‌باشد. نتیجه‌گیری‌نهایی: یافته‌های این مطالعه بهبود استراتژی‌های کنترل بیماری را ضرورت دانسته و لذا اهمیت برقراری سیستم پایش مستمر بیماری برونشیت عفونی پرندگان و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در جوامع علمی جهانی را تاکید می‌نماید، این امر می‌تواند خلل اپیدمیولوژی بیماری در منطقه را پر کند و توانمندی تشخیص را معتبر سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phylogenetic study of Iranian infectious bronchitis virus isolates during 2010-2011 using glycoprotein S1 gene

نویسندگان [English]

 • Masoud Hashemzadeh 1
 • Vahid Karimi 2
 • Shahin Masoudi 1
 • Abdolhamid Shoushtary 1
 • Arash Ghalyanchi Langeroudi 2
 • Reza Momayez 1
 • Mohammad Hosein Nazem Shirazi 3
 • Hosein Maghsodloo 3
 • Reza Hasanzadeh 4
 • Fatemeh Eshratabadi 1
1 Department of Research and Production of Poultry Viral Vaccine, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj- Iran
2 Departments of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
3 Department of Avian Diseases, Diagnostic Center Veterinary Organization of Iran, Tehran-Iran
4 Department of Virology, Diagnostic Center Veterinary Organization of Iran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Infectious bronchitis is an acute, highly contagious, viral disease of poultry with worldwide distribution, and is continuously evolving through point mutation and recombination of their genome; subsequently the emergence of  IBV variants complicates disease control. OBJECTIVES: To investigate genetic characterization of new IBV variants isolated from commercial chicken flocks in Iran collected between 2009 and 2010. METHODES: The partial S1 gene of the spike protein, covering a hypervariable and constant regions, was amplified and sequenced using conventional RT-PCR. RESULTS: Phylogenetic analysis revealed four viruses designated as Razi-HKM891, Razi-HKM892, Razi-HKM893 and Razi-HKM894. Deduced amino acid sequence comparison with other IBV genotypes, published in the GenBank database, indicated that the isolates Razi-HKM891 and Razi-HKM894 were placed into the pathogenic 793/B serotype. However, the isolates Razi-HKM892 and Razi-HKM893 were different with previously described isolates in Iran. The Razi-HKM893 is closely related to recently published isolates from countries in Middle East and likely indigenous to Iran. CONCLUSIONS: These findings is essential for improving the disease control strategies and thus emphasize the importance of continuous surveillance of the disease and of sharing the information to the global scientific community, which would help to fill the epidemiological gaps in the regions and to validate the robustness of diagnostic screening.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phylogenetic analysis
 • avian infectious bronchitis virus