بررسی تأثیر برنامه Presynch-Ovsynch بر روی کارایی تولیدمثلی گاوهای شیری مبتلا به جفت ماندگی

نویسندگان

1 گروه مامایی و بیماریهای تولیدمثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: جفت ماندگی کارایی تولید مثلی گاوهای شیری را کاهش می‌دهد. هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر برنامه همزمانی فحلی ‌Presynch Ovsynch‌، بر کارایی تولیدمثلی گاوهای مبتلا به جفت ماندگی در یک دامپروری گاو شیری در ایران بود. روش ‌کار: ‌این مطالعه بر روی 244 رأCس گاو شیری هلشتاین در یک گاوداری صنعتی در تهران انجام گرفت. گاوها بر اساس ابتلا به جفت ماندگی در 24 ساعت پس از زایمان، به دو گروه جفت‌‌مانده و سالم و هر گروه به صورت تصادفی به دو دسته ‌PO‌ و کنترل تقسیم شدند. گاوها در گروه ‌PO‌ بین روز 23 تا 27 پس از زایمان با استفاده از برنامه ‌PO‌ همزمان و 60 تا 61 روز پس از زایمان تلقیح می‌‌شدند. در گروه کنترل گاوها براساس مشاهده فحلی پس از گذراندن دوره انتظار اختیاری تلقیح مصنوعی می‌‌شدند. داده‌‌ها با آزمون‌های آماری آنالیز واریانس و مربع کای مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج: روز اولین تلقیح در گاوهای همزمان شده کمتر از گاوهای گروه کنترل بود (5/61 در مقابل 5/105، ‌05/0p<‌.) فاصله زایش تا آبستنی در گاوهای تحت درمان با ‌PO‌ با سابقه جفت‌‌ماندگی کمتر از گاوهای درمان نشده با سابقه جفت‌‌ماندگی بود (2/124 در مقابل 169، ‌007/0p=‌.) نسبت گاوهای آبستن تا روز 200 شیردهی در گاوهای درمان نشده با سابقه جفت‌‌ماندگی کمتر از سایر گروه‌‌ها بود (64% در مقابل 3/83%، ‌007/0p=‌.) نتیجه‌‌گیری‌نهایی: ‌بطور خلاصه، استفاده از برنامه‌ PO‌ و تلقیح در زمان ثابت با کاهش فاصله زایش تا آبستنی باعث بهبود باروری و کارایی تولیدمثلی در گاوهای مبتلا به جفت ماندگی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of Presynch Ovsynch program on reproductive performance of dairy cows with retained fetal membrane

نویسندگان [English]

  • Reza Youssefi 1
  • Mahdi Vojgani 1
  • Faramarz Gharegozloo 1
  • Mahmoud Blorchi 1
  • Ali Reza Bahonar 2
1 Department of Obstetrics and Genital Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
2 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Retained fetal membrane decreases reproductive performance of dairy cows. OBJECTIVES: The objective of this study was to evaluate the effect of Presynch Ovsynch protocol on reproductive performance of retained fetal membrane cows in Iranian dairy farm. METHODS: This experiment accomplished on 244 Holstein dairy cows of a commercial dairy herd in Tehran. At least 24 hour after calving, the cows with or without retained fetal membrane were allocated into Presynch-Ovsynch and control groups, randomly. Commencement of injection in Presynch-Ovsynch group was between 23 and 27 days post calving, and cows were inseminated at 60-61 days after calving. In control group, cows were inseminated based on observation of estrus after voluntary waiting period. Data were analyzed using ANOVA and Chi-square. RESULTS: Days of first service were lower in synchronized cows than the control ones (61.5 vs. 105.5; p<0.05). Days open was lower in Presynch Ovsynch treated cows with history of retained fetal membrane than untreated cows with history of retained fetal membrane (124.2 vs. 169; p=0.007). Proportion of cows conceived by 200 days in milk was smaller in untreated cows with history of retained fetal membrane compared with cows in other groups (64% VS. 85.3%; p=0.007). CONCLUSIONS: In conclusion, using Presynch-Ovsynch protocol and timed insemination improve fertility and reproductive performance in retained fetal membrane cows through decreasing days open.

کلیدواژه‌ها [English]

  • retained fetal membrane
  • estrous synchronization
  • reproductive performance
  • days open
  • Presynch-Ovsynch