مطالعه تغییرات مورفومتریک و هیستومتریک کلیه در موش‌های نابالغ مواجهه یافته با آسپارتام

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

2 ‌گروه آناتومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران، تهران–ایران

چکیده

زمینه مطالعه:  آسپارتام بعنوان یک  شیرین کننده‌   مصنوعی در طی چند دهه اخیر به طور گسترده‌ای در مواد غذایی مورد استفاده قرارگرفته است.  هـدف: هـدف مـطـالعه حاضر بررسی اثرات دوزهای متفاوت آسپارتام در تغییرات مورفومتریک و هیستومتریک کلیه در موش سوری بوده است. روش‌کار: 24 سر موش سوری ماده نژاد ‌Balb/C‌ به صورت تصادفی به سه گروه تیمار و یک گروه شاهد شامل شش موش در هر گروه تقسیم شدند. گروه‌های تیمار آسپارتام را به ترتیب به میزان mg100، 200 و 400 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و  موش‌های گروه شاهد آب مقطر را به همان روش به مدت 21 روز دریافت نمودند. در پایان دوره آزمایش موش‌ها وزن گیری شده و بیهوش شدند. کلیه راست موش‌ها به روش ‌H&E‌ رنگ آمیزی گردیدند.‌ ‌نتایج: تفاوت وزن بدن،  در گروه‌های تیمار از mg100، 200 و 400 بر کیلو گرم وزن بدن (198/0 ±43/1، 281/0 ±64/1و 388/0 ±60/2) در مقایسه با گروه شاهد (139/0±65/4) کـاهـش معنـی‌داری را  نشـان داد (05/0‌p<‌.) طـول،عـرض و قـطـر کلیـه‌هـا، کـاهـش معنـی‌داری بیـن گروه‌های تیمار و شاهد داشت(05/0‌p<‌.) در مطالعه هیستومتریک، تغییرات قطر کلافه مویرگی، قطر جسمک کلیوی و ارتفاع سلولی بافت پوششی لوله‌های پیچیده دور و نزدیک، در گروه‌های تیمار نسبت به گروه شاهد دارای کاهش معنی‌داری بودند (05/0‌p<‌.) همچنین اندازه فضای ادراری، قطر دهانه داخلی لوله‌های پیچیده دور و نزدیک نیز در گروه‌های تیمار نسبت به گروه شاهد افزایش معنی‌داری را نشان دادند (05/0‌p<‌.) نتیجه گیری‌نهایی: چنین نتیجه‌گیری می شود که ‌آسپارتام می‌تواند تغییرات مورفومتریک و هیستومتریک در کلیه ایجاد نماید.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphometrical and histometrical changes of kidney in immature mice exposed to aspartame

نویسندگان [English]

  • ‌Zahra Tootian 1
  • Hosein Limouei 1
  • Mohammad Taghi Sheibani 1
  • Simin Fazelipour 2
  • Jamileh SalarAmoli 1
1 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
2 Department of Anatomy, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Aspartame, as a synthetic sweetener, has been widely used in food products during the recent decades and renal excretion of aspartame lasts several days. OBJECTIVES: The aim of the present study was to investigate the dose-dependent effects of aspartame on morphometrical and histometrical changes of the kidney in immature mice. METHODS: 24 immature female Balb/C mice, were randomly categorized to three experi-mental and one control groups of 6 mice each. Experimental and control groups received aspartame100, 200 and 400 mg/kg/bw respectively and distilled water with the same method for 21 days. At the end of the experiment, the mice were weighed and anesthetized their right kidneys were stained with Hematoxylin and Eosin. RESULTS: body weight difference showed significant decrease in experimental groups of 100, 200, 400 mg/kg/bw (1.43±0.198, 1.64± 0.281, 2.60±0.388) respectively compare to the control groups (4.65±0.139), length, width, diameter and weight of kidneys had significant decrease between experimental and control groups(p<0.05). In the case of histometrical changes, the diameter of glomeruli, diameter of renal corpuscles and the height of epithelium of proximal and distal convoluted tubules showed significant decrease in experimental groups compared to control group (p<0.05). The diameter of urinary space and lumen of proximal and distal convoluted tubules, experimental groups showed significant increase compared to control group (p<0.05). CONCLUSIONS: This can be concluded that aspartame can induce morphometrical and histometrical changes in mice kidney.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sweetener
  • Histology
  • animal
  • Kidney