تأثیر تجویز تزریقی اریترومایسین بر جذب ایمنوگلوبولین G آغوز در گوساله‌های نوزاد

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل، زابل– ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز– ایران‌

4 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل، زابل– ایران

5 گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران– ایران

6 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌موتیلید‌ها به خصوص اریترومایسین توانایی بسیاری در افزایش سرعت تخلیه شیردان دارند. هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر اریترومایسین به‌عنوان افزایش دهنده سرعت تخلیه شیردان در جذب ایمنوگلوبولینهای G  آغوز در گوساله‌های نوزاد بود. 12 رأCس گوساله نوزاد در 2 گروه 6 تایی شامل گروه تیمار و گروه شاهد قرار گرفتند. روش کار:‌ یک ساعت پس از تولد به گوساله‌های گروه تیمار اریترومایسین(‌mg/kg 8/8) و به گوساله‌های گروه شاهد mL2 کلرید سدیم 9/0% در عضله گردن تزریق شد و 30 دقیقه بعد یک نمونه خون وریدی از دام گرفته شده و بلافاصله L3   آغوز توسط لوله مری خورانده شده و خونگیری در زمان‌های 1، 3، 6، 9، 12، 18، 24، 36 و 48 ساعت و 5 و 7 روز پس از تولد جهت اندازه‌گیری مقادیر ‌IgG‌ سرم انجام گردید. نتایج: ‌نتایج این مطالعه نشان داد که اریترومایسین توانست باعث افزایش معنی‌دار سطوح ‌IgG‌ سرم گوساله‌ها در گروه تیمار گرددmg/mL(394/20.) نتیجه‌گیری‌نهایی: بر اساس این مطالعه می توان بیان کرد که اریترومایسین با تسریع در تخلیه شیردان باعث افزایش سرعت تحویل آغوز به روده‌ها شده و با افزایش جذب ‌IgG‌ آغوز باعث افزایش سطوح سرمی آن در گوساله‌ها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of parenteral administration of Erythromycin on Immunoglobulin G absorption in neonatal calves

نویسندگان [English]

 • Mahdi Rasekh 1
 • Mohammad Reza Mokhber Dezfouli 2
 • Mohammad Nouri 3
 • Daryoush Saadati 4
 • Abbas Haji Akhondi 5
 • Hamid Tavanaeimanesh 2
 • Gholamreza Nikbakht 6
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol- Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahvaz- Iran
4 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol- Iran
5 Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Medical University of Tehran, Tehran- Iran
6 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Motilides mainly erythromycin have a great ability to increase abomasal emptying rate. OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate the effect of erythromycin as a prokinetic agent on abomasal emptying rate and Immunoglobulin G absorption in neonatal calves. METHODS: Twelve Holstein neonate calves were divided into two groups (treatment and control)of 6 Calves each.One hour after birth, treatment and control groups were injected by Erythromycine (8.8 mg/kg; IM) and normal saline (IM). After 30 minutes, calves were fed by 3 liters of colostrum using esophageal tube. Venous blood samples for determination of plasma IgG were obtained at 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 hours and 5 and 7 days after birth. RESULTS: The results showed that administration of erythromycin caused a significant increase in the serum IgG level (20.394 mg/mL), compared to the control group (15.021 mg/mL). CONCLUSIONS: This study revealed that erythromycin increases the serum IgG level probably through abomasal emptying acceleration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • abomasal emptying
 • erythromycin
 • macrolide
 • Immunoglobulin
 • Calf