تأثیر محرک‌های ایمنی ایمنواستر و ایمنووال بر شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی فیل ماهیان جوان پرورشی (Huso huso)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش، گروه شیلات، تالش– ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی، گروه شیلات، بندرانزلی– ایران

3 انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: محرک‌های ایمنی نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی ماهیان و پیشگیری از بروز انواع بیماریها ایفا می‌کنند. هدف:‌ ‌این مطالعه به منظور ارزیابی تأثیر سطوح متفاوت محرک‌های ایمنی ایمنواستر و ایمنووال بر شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی فیل ماهیان جوان پرورشی ‌ (Huso huso)‌ به مدت 8 هفته انجام گرفت. روش کار: ‌پس از یک ماه سازگاری با شرایط پرورشی و جیره پایه، 450 عدد فیل ماهی جوان پرورشی g(38/9 ± 58/95 )  در قالب یک طرح کاملا‌ً تصادفی و 5 تیمار (شاهد (0)%، ایمنواستر 1%، ایمنووال 1%، ایمنواستر 3% و ایمنووال 3)% با 3 تکرار و تراکم 30 عدد در هر تانک توزیع شدند. در پایان هفته هشتم نمونه‌برداری از خون ماهیان به طور تصادفی انجام گرفت (9 ماهی به ازای هر تیمار.) نتایج: مقادیر هماتوکریت، هموگلوبین، ‌MCH‌، MCV‌، MCHC‌، شمارش گلبول‌های قرمز و سفید، شمارش افتراقی، پروتئین کل، آلبومین، ‌IgM‌ و لیـزوزیـم تعییـن شـدنـد. همـاتـوکـریت، هموگلوبین (به استثنای ایمنواستر 1)%، تعداد گلبول‌های سفید (به استثنای ایمنووال 3)%، ‌MCH‌، ‌ MCV‌(05/0‌(p<‌ و درصـد نوتروفیل در تیمارهای حاوی محرک‌های ایمنی افزایشی را نسبت به شاهد نشان دادند. بیشترین تعداد لنفوسیت در ایمنووال 3% رویت گردید. افزایشی در پروتئین کل، آلبومین (به استثنای ایمنواستر 3) % و لیزوزیم در تیمارهای حاوی محرک‌های ایمنی نسبت به شاهد مشاهده گردید. نتیجه‌گیری‌نهایی: محرک‌های ایمنی ایمنواستر و ایمنووال می‌توانند نقشی را در بهبود شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی فیل ماهیان جوان پرورشی ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of immunoster and immunowall immunostimulants on hematological, biochemical and immune indices in farmed juveniles great sturgeon (Huso huso)

نویسندگان [English]

  • Reza Taati 1
  • Mostafa Tatina 2
  • Mahmoud Bahmani 3
1 Department of Fisheries, Talesh Branch, Islamic Azad University, Talesh-Iran
2 Department of Fisheries, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali-Iran
3 Dr. Dadman International Sturgeon Research Institute, Rasht-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Immunostimulants play an important role in strengthening the immune system of fishes and prevention of various diseases. OBJECTIVES: This study was carried out to evaluate the effect of different levels of Immunoster (IS) and Immunowall (IW) immunostimulants on hematological, biochemical and immune indices in farmed juveniles great sturgeon (Huso huso) over 8 weeks. METHODS: After one month acclimatization period to rearing conditions and basal diet, 450 farmed juveniles great sturgeon (95.58 ± 9.38 g) were categorized as a completely randomized designing into five treatments (Control, IS 1%, IW 1%, IS 3% and IW 3%) in three replicates groups and kept at a density of 30 fish per tank. At the end of 8th week, blood samples were randomly collected (9 fish per treatment). RESULTS: The values of hematocrit, hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular value (MCV), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), WBC, RBC, cell differentiation, total protein, albumin, IgM and lysozyme were determined. Hematocrit, hemoglobin (except IS 1%), WBC (except IW 3%), MCH, MCV (p<0.05) and percent of neutrophil showed an increase in both immunostimulant treated groups compared the control one. Meanwhile the maximum lymphocyte count was seen in IW 3%. It was also observed an increase in total protein, albumin (except IS 3%) and lysozyme concentrations of the treated groups compared the control one. CONCLUSIONS: It can be concluded that Immunoster and Immunowall can improve hematological, biochemical and immune indices in juvenile farmed great sturgeons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • great sturgeon (Huso huso)
  • b-glucan
  • mannan oligosaccharide
  • Hematology
  • Biochemistry