تأثیر نوکلئوتید جیره بر ترکیب اسیدهای چرب عضله قزل آلای رنگین ‌‌کمان انگشت قد ‌(Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

1 دانش آموخته ‌دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر استان خوزستان، خرمشهر–ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر استان خوزستان، خرمشهر–ایران

3 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس استان مازندران، نور–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ‌نوکلئوتیدها به عنوان ترکیبات درون سلولی با وزن مولکولی پایین، در بسیاری از اعمال سلولی نظیر رمزنگاری ژنتیکی و متابولیسم انرژی دارای نقش کلیدی هستند. هدف:‌ ‌تأثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب اسیدهای چرب عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان.  روش‌کار: آزمایش درون مخازن L‌700 مدور با تراکم ذخیره سازی 40 عدد ماهی در هر تانک انجام شد. نوکلئوتید جیره در 5 سطح صفر، 05/0، 1/0، 15/0 و2/0% به جیره غذایی اضافه گردید. غذادهی به ماهیان با وزن متوسط g32/0±35/11 (به میزان 5-3% وزن توده زنده) 5 بار در روز و به مدت 8 هفته انجام شد. نتایج: پس از 56 روز پرورش، نتایج نشان داد که میزان اسیدهای چرب اکوزاپنتائنوئیک ‌(EPA)‌ و اسید لینولنیک، در تیمار 2/0% نسبت به گروه شاهد افزایش معنی‌داری داشته است (05/0p<‌.) در مقادیر اسیدهای چرب غیر اشباع زنجیره بلند ‌)PUFA(، اسیدهای چرب غیر اشباع ‌SFA(‌)، )3PUFA (n-‌،  ‌)6PUFA(n-‌،‌6/n3n‌ و ‌EPA+DHA‌، اختلاف معنـی‌داری مشاهده نشد (05/0p>‌.) نتیجه‌گیری‌نهایی: ‌بطور خلاصه، این آزمایش نشان داد اضافه کردن نوکلئوتید به جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان به میزان 2/0 % اثرات مثبتی بر اسیدهای چرب عضله دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary nucleotides on fatty acid profile in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings

نویسندگان [English]

  • Naimeh Salimi Khorshidi 1
  • Saeed Keyvanshokooh 2
  • Amir Parviz Salati 2
  • Mohammad Zakeri 2
  • Nemat Allah Mahmoudi 3
  • Ahmad Tahmasebi Kohyani 1
1 Graguated from the Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr-Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr-Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Mazandaran, Noor- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Nucleotides as low molecular weight intracellular compounds play key roles in diverse physiological and biochemical functions including encoding genetic in-formation and mediating energy metabolism. OBJECTIVES: To determine effects of different levels of dietary nucleotides (NT) on fatty acid profile in rainbow trout. METHODS: This experiment was carried out in 700 L circular tanks with 40 fish per tank. NT was added to the diet at a rate of 0.0, 0.05, 0.1, 0.15 and 0.2 percent. Fish with average weight of 11.35±0.32 g were fed 5 times a day (3-5% of body weight) over 8 weeks. RESULTS: After 56 days of feeding, Eicosapentaenoic acid and Linolenic acid levels increased in fish fed on 0.2% NT compared to the control group. No significant difference (p>0.05) was in polyunsaturated fatty acids (PUFA), n-3, n-6, n3/n6 and saturated fatty acids (SFA) among groups. CONCLUSIONS:  It can be concluded that dietary nucleotides exerted positive effects on fatty acid composition in rainbow trout.