اثر مواجهه با بیس فنل آ بر سطوح پلاسمایی هورمون‌های استروئیدی جنسی در جنس نر ماهی شانک زردباله ‌(Acanthopagrus latus)

نویسندگان

گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر– ایران

چکیده

پلاستیک‌های پلی کربناته، رزین‌های اپوکسی و بسیاری از تولیدات صنعتی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف: برای نشان دادن اثر ‌BPA‌ بر تغییرات هورمون‌های استروئیدی در معرض این ماده قرار داده شد. روش کار: ماهی شانک زردباله ‌(Acanthopagrus latus)‌ به صورت تزریق درون صفاقی، غلظت‌های mg/g10، 50، 100 و 150 بر هفته از ماده بیس فنل آ حل شده در روغن نارگیل را در دو هفته دریافت نمودند. نمونه‌های پلاسما در روزهای 0، 7 و 14 تهیه شد. سطوح هورمون‌های استروئیدی پلاسما (تستوسترون و 17بتا–استرادیول) به روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد. نتایج: سطوح پلاسمایی هورمون 17بتا–استرادیول ماهیان تیمار شده با ‌BPA‌ در یک رفتار وابسته به غلظت، پس از 7 و 14 روز از در معرض‌گذاری افزایش معنی‌داری پیدا کرد (05/0.)p< سطوح تستوسترون پلاسما در پاسخ به غلظت‌های مختلف ‌BPA‌ کاهش یافت. البته این کاهش سطوح تستوسترون، از لحاظ آماری تنها در غلظت‌های mg/g100 و 150 از ‌BPA‌ معنی دار بود ‌(05/0.)p< نتیجه‌گیری‌نهایی:‌ ‌مواجهه کوتاه مدت ماهی شانک زردباله ‌(Acanthopagrus latus)‌ با بیس فنل آ می‌تواند اثرات مخرب در سیستم تولیدمثلی ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of bisphenol A exposure on plasma sex steroid hormone levels in male Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Negintaji
  • Abdolali Movahedinia
Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Bisphenol A (BPA), an industrially chemical compound, is abundantly used as a primary raw material for production of polycarbonate plastics, epoxy resins and many industrial productions. OBJECTIVES: To show the effect of BPA on plasma steroid hormone variations, male Yellowfin Seabream were subjected to this compound. METHODS: Fish were intraperitonealy injected by dissolved BPA in coconut oil (10, 50, 100 and 150 µg/g-1 week-1) of over 2weeks. Plasma samples were collected on days 0, 7 and 14. Plasma levels of steroid hormones (testosterone and 17b-estradiol) were determined by radioimmunoassay. RESULTS: Plasma levels of 17b-estradiol hormone in BPA treated fish was significantly increased in a dose dependent manner, after 7 and 14 days of exposure (p<0.05). Plasma levels of testosterone showed decrease in response to different concentrations of BPA. However this decrease in testosterone levels was significant only in response to 100 and 150 micrograms per gram of BPA. CONCLUSIONS: It can be concluded that short term exposure of Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus) to BPA can make destructive effects in reproductive system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 17b- estradiol
  • bisphenol A
  • Testosterone
  • yellowfin seabream (Acanthopagrus latus)