مطالعه مورفومتریک بیضه و هیستومتریک لوله‌های اسپرم ساز در شترمرغ‌های مواجهه شده با کوآنزیم 10Q

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج– ایران

چکیده

زمینه مطالعه : امروزه استفاده از کوآنزیم ‌10Q‌ به عنوان مکمل خوراکی یا تزریقی در بهبود ناباروری در مردان بسیار موثر بوده است.‌ ‌نقش اصلی ‌10COQ‌، حضور در زنجیره انتقال الکترون در طی فرایند تنفس سلولی به منظور تولید انرژی در غشای میتوکندری است. هدف:‌ ‌هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات کوآنزیم ‌10Q‌ بر خصوصیات مورفولوژیک بیضه و هیستولوژیک لوله‌های اسپرم ساز شترمرغ بود. روش کار:‌ ‌18 شترمرغ نر شش ماهه، از نژاد آفریقای جنوبی (استروتیو کاملوس استرالیس) انتخاب و به سه گروه6 تایی تقسیم ‌شدند. گروه اول یا شاهد فقط با جیره نگهداری تغذیه شدند، به گروه دوم ‌mg/kg 10‌ کوآنزیم ‌10Q‌ به ازای هرکیلو گرم وزن بدن و به گروه سوم ‌mg/kg 20‌ کوآنزیم  ‌10Q‌‌ به ازای هر کیلوگرم وزن بدن نیز داده شد. این کوآنزیم به صورت روزانه، خوراکی و یک بار در روز داده شد. بعد از گذشت دو ماه پرنده‌ها کشتار شده و اندیکس گونادوسوماتیک، وزن بیضه‌ها، طول و قطر آنها، قطر لوله‌های اسپرم ساز، قطر لومن و ارتفاع اپیتلیوم آنها و نیز تعداد سلو‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، سرتولی و لیدیگ در گروه‌های شاهد و آزمایشی مقایسه گردید. پرنده‌ها در ابتدای دوره، روز 30 و روز 60 برای بررسی‌های اندوکرین خونگیری شده و پلاسمای خون ‌آنها برای اندازه گیری غلظت پلاسمایی هورمون تستوسترون و کلسترول جدا گردید. نتایج: ‌با خوراندن کوآنزیم ‌10Q‌ به شترمرغ‌ها، وزن، قطر، طول و اندیکس گونادوسوماتیک بیضه به طور معنی‌داری در گروه‌های آزمایشی نسبت به گروه کنترل افزایش یافت (05/0“‌.)p بررسی‌های هیستومتری نیز نشان از افزایش معنی‌دار قطر لوله‌های اسپرم ساز، قطر لومن و ارتفاع اپیتلوم آنها و همچنین افزایش معنی‌دار تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه، سرتولی و لیدیگ داشت‌(05/0“‌.)p بررسی‌های آندوکرین افزایش معنی‌دار غلظت پلاسمایی هورمون تستوسترون را در گروه‌های ‌mg/kg 10‌ و ‌mg/kg 20 نسبت به گروه شاهد نشان داد ولی این افزایش در مورد کلسترول معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری‌نهایی: کوآنزیم ‌10Q‌ خوراکی می‌تواند اثرات مطلوبی بر خصوصیات تولیدمثلی شترمرغ‌های نر داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A morphometrical study of testis and histometrical study of seminiferous tubules in Coenzyme Q10 fed ostriches

نویسندگان [English]

 • Nima Vazir 1
 • Masoud Adib Moradi 1
 • Parviz Tajic 2
 • Maryam Rezaian 1
 • Vahab Babapour 1
 • Yousef Baghcheghi 3
1 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture & Animal Sciences, University of Tehran, Karaj-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Nowadays, Coenzyme Q10 is used in male infertility treatment as an oral or injectable supplement. The main role of coenzyme Q10 is presence in the electron transport chain during cellular respiration process to produce energy in the mitochondrial membrane. OBJECTIVES: The purpose of the current study was to evaluate the effects of Coenzyme Q10 on morphological characteristics of the testis and histological features of seminiferous tubules in ostrich. METHODS: 18 male ostriches, 6 months old, from South African breed (struthio camelus australis) were selected and divided into three groups of 6. Group one (control) was fed only by maintenance ration. The second group received 10 mg/kg and the third one, 20mg/kg of Coenzyme Q10 in their food. Coenzyme was given orally and once daily. After two months, the birds were slaughtered and gonadosomatic index (GSI), weight, height and diagonal of testis, diameter of the seminiferous tubules as well as lumen diameter, the height of their epithelium and also the number of spermatogonial cells, primary spermatocyte, Sertoli and Leydig cells were compared in the control and experimental groups. At the beginning and on 30th and 60th days of the experiment, blood samples were taken from the birds for endocrinology investigations and the plasma was separated for measuring the plasma concentration of testosterone and cholesterol. RESULTS: After feeding ostriches with Coenzyme Q10, weight, height, diagonal and testicular gonadosomatic index increased significantly in the experimental groups compared to control group (p|||£0.05). The histometric surveys also showed a significant increase of seminiferous tubules diameter, lumen diameter, height of epithelium and there was also a significant increase in the number of spermatogonial cells, primary spermatocytes, sertoli and leidig cells (p£0.05). The endocrinology evaluations revealed the increase of plasma concentration of testosterone in treatment groups in comparison to the control group; however this increase was not significant for cholesterol level. CONCLUSIONS: Oral Coenzyme Q10 may have favorable effects on reproductive characteristic of the male ostriches.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coenzyme Q10
 • histometry
 • Morphometry
 • Ostrich
 • Seminiferous tubules