شناسایی جدایه‌های قارچی کیسه ملتحمه چشم بزهای سالم

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: قارچ‌ها به عنوان فلور طبیعی در سطح چشم حیوانات سالم حضور دارند، اما تحت شرایط خاص  قادر به ایجاد بیماری هستند. هدف: هدف از پژوهش شناسایی جدایه‌های قارچی کیسه ملتحمه چشم بز‌ها ی سالم و تعیین اثر سن و جنس بزها روی جدایه‌ها می‌باشد. روش کار:‌ ‌ در کل تعداد 140 سواب از کیسه پائینی ملتحمه 70 رأCس بز سالم برداشته شد. حیوانات از دو جنس انتخاب و به 2 گروه سنی تقسیم شدند. نمونه‌ها در سطح محیط سابرو دکستروز آگار کلرآمفنیکل دار کشت شده و به مدت 21 روز در دمای oC25 انکوبه شدند. نتایج با استفاده از نرم افزار ‌SPSS‌ و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج: در مجموع تعداد 6 جنس مختلف قارچی، از 26 راس بز (14/37)% و 36 چشم (7/25)% جدا گـردیـد. جـدایـه‌هـا شامل پنی سیلیوم از 14 چشم (88/38)%، اسکوپولاریوپسیس از 11چشم (55/30)%، آسپرژیلوس  فومیگاتوس از 4 چشم (11/11)%، فوزاریوم از 3 چشم (33/8)%، موکور از 3 چشم (33/8)% و آلترناریا از یک چشم (77/2)% بودند. جنس بز  تأثیر معنی‌دار روی فراوانی جدایه‌ها داشت (01/0‌p<‌.) نتیجه‌گیری‌نهایی‌:‌ گونه‌های قارچی جدا شده در این گزارش قابل مقایسه با مطالعات انجام گرفته در نشخوارکنندگان است. مطالعه حاضر اولین گزارش از فلور قارچی کیسه ملتحمه بز‌های سالم می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of fungal isolates from conjunctival sac in healthy goats

نویسندگان [English]

  • Abdullah Araghi-Sooreh 1
  • Mohammad Reza Mokhber Dezfuli 2
  • Majid Mohammadi-Chorsi 3
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia Branch Islamic Azad University, Urmia-Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
3 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Urmia Branch Islamic Azad University, Urmia-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Fungi are present as normal flora in the surface of the eye of healthy animals but under certain conditions may cause disease. OBJECTIVES: The purpose of this study was to identify the fungal isolates from the conjunctival sac of clinically normal goats and determine the effect of host age and sex on the isolates. METHODS: A total of 140 swabs were taken from the inferior conjunctival sac of 70 healthy goats. The selected animals were of both male and female and divided into two age groups. The samples were inoculated in sabouraud dextrose agar with chloramphenicol and incubated at 25°C for 21 days. Data were analyzed by Fisher's exact test. RESULTS: In total, 6 different fungal genera were identified in 26 (37.14%) goats and 36 (25.7%) eyes. The isolates included Penicillium spp.- 14 eyes (38.88%), Scopulariopsis spp.-11 eyes (30.55), Aspergillus fumigates - 4 eyes (11.11%), Fusarium spp. -3 eyes (8.33%), Mucor spp. -3 eyes (8.33%) and Alternaria sp. -1 eye (2.77%). The sex of goat had significant effect on frequency of fungal isolation (p<0.01). CONCLUSIONS: The fungal species isolated in this report are comparable with studies on ruminants. The present study is the first report of fungal flora of normal caprine conjunctiva.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conjunctiva
  • fungal flora
  • Goat
  • Penicillium spp
  • Scopulariopsis spp