اثر روغن ماهی کیلکای دریای خزر بر لیپوپروتئین‌های سرمی، عملکرد تولید و غنی شدن گوشت با اسیدهای چرب اٌمگا–3 در جوجه‌های گوشتی

نویسنده

گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ‌استفاده از منابع غذایی غنی از اسیدهای چرب اٌمگا–3 در غنی سازی گوشت طیور همواره مد نظر پژوهشگران بوده است. هدف:‌ ‌این مطالعه به منظور بررسی اثر روغن ماهی کیلکای دریای خزر ‌(Clupeonella cultiventris)‌ و ترکیب آن با روغن سویا بر غنی سازی گوشت جوجه‌های گوشتی با اسیدهای چرب نوع اٌمگا–3 طراحی شد. روش کار: دویست و چهل قطعه جوجه یکروزه مخلوط هر دو جنس از سویه تجاری راس 308 طی 11 تا 42 روزگی با جیره‌های آزمایشی: 1) جیره حاوی 7% روغن سویا، 2) جیره حاوی 7% روغن ماهی و 3) جیره حاوی 5/3% روغن ماهی + 5/3% روغن سویا تغذیه شدند. نتایج: مصرف جیره حاوی 7 ‌% روغن ماهی علاوه بر تأثیر نامطلوب بر میانگین افزایش وزن روزانه g(5/34) و ضریب تبدیل غذایی (85/1)، کاهش نامطلوبی نیز در درصد لاشه (5/54) و درصد سینه پرندگان (1/18) ایجاد نمود. جیره‌های حاوی روغن ماهی باعث افزایش مجموع میزان ‌EPA‌ و ‌ DHA‌(میلی گرم  در  هر g‌100) در بافت سینه (230 تا 254) و ران (266 تا 361) شدند. جیره حاوی 7% روغن ماهی باعث کاهش سطح تری گلیسرید سرم شد mg/dL(5/3‌،‌0/37) و جیره حاوی مخلوط روغن ماهی و روغن سویا اثر سودمندی به دلیل افزایش غلظت ‌HDL-‌ سرم ایجاد نمود mg/dL(‌8/4،‌0/65.) نتیجه‌گیری نهایی: در مطالعه حاضر، بافت ران تمام جوجه‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی روغن ماهی حاوی بیش از mg‌300 ‌اسیدهای چرب اٌمگا–3 در هر g‌100 گوشت بودند که بر اساس معیارهای بین المللی به عنوان فرآورده ای غنی سازی شده  قابل طبقه بندی بود. از طرف دیگر ذخیره سازی بیشتر اسیدهای چرب اٌمگا–3 در بافت گوشت پرنده‌های تغذیه شده با جیره حاوی 7% روغن ماهی در مقایسه با پرنده‌های تغذیه شده با جیره حاوی مخلوط 5/3% روغن ماهی و 5/3 %روغن سویا مبین آن است که سطح چربی گوشت عاملی تعیین کننده در تفسیر نتیجه غنی سازی گوشت است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of fish (Clupeonella cultriventris, Caspian sea originated) oil supplement on the serum lipoproteins and production of |w|-3 fatty acids enriched broiler meat

نویسنده [English]

  • Bahman Navidshad
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Use of |w|-3 fatty acids-rich food in enrichment of poultry meat has always been of interest to researchers. OBJECTIVES: The purpose of this study was to investigate the effects of dietary fish oil (Clupeonella cultiventris, Caspian sea originated) and its combin-ation with soybean oil on the broiler chickens' meat enrichment with w-3 PUFAs. METHODS: Two hundred and forty one-day-old mixed-sex chicks (Ross 308) were fed during 11-42 days of age by the following experimental diets: 1) a diet contaisning 7% soybean oil, 2) a diet containing 7% fish oil and 3) a diet containing 3.5% fish oil plus 3.5% soybean oil. RESULTS: The diet containing 7% fish oil adversely affected chickens daily weight gain (34.5 g) and feed conversion ratio (18.1) and also reduced the percent of carcass (54.5) and breast (18.1). The diets containing fish oil increased the total EPA and DHA (mg/100 g meat) concentrations in breast (230 to 254) and tight (266 to 361) tissues. The 7% dietary fish oil decreased serum triglyceride concentration (37.1 mg/dL), but the mixture of fish oil and soybean oil was resulted in a favorite serum HDL increase (65.0 mg/dL). CONCLUSIONS: In this research, the thigh tissue of all the chicks fed with fish oil, contained more than 300 mg w-3 PUFA/100 g meat which based on international standards could be categorized as enriched product. On the other hand, more fat deposition in meat of chicks fed with diet containing 7% fish oil compared to the birds fed with diet containing 3.5% fish oil + 3.5% soybean oil suggests that the intra-meat fat content is an important factor in interpretation of the results of chicken meat enrichment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Chickens
  • fish oil
  • meat enrichment
  • serum lipoproteins
  • soybean oil