تشخیص آلودگی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ‌های شهری و روستایی اهواز با روش کانترایمونوالکتروفورز

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز–ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز–ایران

3 دانش آموخته دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: دیروفیلاریا ایمیتیس‌ ‌نماتودی شایع در سگ‌ها می‌باشد و می‌تواند آلودگی انگلی، تحت عنوان دیروفیلاریوز را بوجود آورد. بیماری قابل انتقال به انسان بوده و از نظر بهداشت عمومی حائز اهمیت است. هدف:‌ ‌هدف از انجام تحقیق حاضر، تشخیص آلودگی به دیروفیلاریا ایمیتیس در جمعیت سگ‌های شهری و روستایی اهواز، به روش کانترایمونوالکتروفورز ومقایسه آن با روش نات بود. روش کار:‌ ‌در مطالعه حاضر، سرم 200 قلاده سگ (80 قلاده سگ شهری و 120 قلاده روستایی) جهت تشخیص دیروفیلاریوز به روش نات اصلاح شده و کانترایمونوالکتروفورز، در جنوب غرب ایران، اهواز، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج:‌ ‌با روش کانترایمونوالکتروفورز میزان آلودگی 5/9( %19 مورد) و در روش نات اصلاح شده موارد مثبت 8( %16 مورد) تعیین گردید. که احتمالاً مربوط به آلودگی مخفی بوده‌اند، البته تفاوت بین 2 روش آزمایشات مزبور معنی‌دار نبود (05/0>‌p‌.) بر اساس نتایج آزمایش کانترایمونوالکتروفورز، در جمعیت سگ‌های شهری، 25/6% از سگ‌های نر و صفر درصد از ماده‌ها و در سگ‌های روستایی، 13% از سگ‌های نر و 6/7% از ماده‌ها به ترتیب آلوده بودند. همچنین در در گروه سنی بالای 6 سال، جمعیت سگ‌های شهری و روستایی، بیشترین میزان آلودگی به ترتیب 3/23% و 29/14% تعیین گردید. بررسی آماری، ارتباط معنی‌داری را بین میزان آلودگی و فاکتورهایی نظیر سن و جنس سگ‌های مورد مطالعه نشان نداد (05/0>‌p‌.) نتیجه‌گیری نهایی: ‌پیشنهاد می‌گردد جهت تأیید تشخیص دیروفیلاریوز در کنار روش نات اصلاح شده، از روش کانترایمونوالکتروفورز به شکل همزمان استفاده شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnosis of Dirofilaria immitis infection in urban and rural dogs in Ahvaz city by counterimmunoelectrophoresis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Razi Jalali 1
  • Masood Ghorbanpoor Najafabadi 1
  • Bahman Mosallanejad 2
  • Reza Avizeh 2
  • Alireza Alborzi 1
  • Maryam Rahrovani 3
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz-Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz-Iran
3 Graduated from theFaculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Dirofilaria immitis is a nematode that is highly prevalent in dogs and it can cause dirofilariosis. The disease is transmissible to human, so it is important in terms of public health. OBJECTIVES: The aim of the present study was to diagnose Dirofilaria immitis infection in the dog population of urban and rural areas of Ahvaz by counterim-munoelectrophoresis and compared with knott test. METHODS: In the present study, serum of 200 dogs (80 urban and 120 rural), were evaluated for detection of Dirofilaria immitis infection, in Ahvaz area, Southwestern Iran. Counterimmunoelectrophoresis and modified knott's test were conducted on all blood samples to trace the antibody and microfilariae. Results: Using counterimmunoelectrophoresis test, 9.5 percent of dogs (19 cases) were infected, but in modified Knott test, positive cases were detected 8 percent (16 cases). Counterimmunoelectrophoresis test showed three more positive cases (one urban and two rural dogs) compared with the modified Knott test, which probably was due to occult infection. However, the difference was not significant (p>0.05). Based on the results of counterimmunoelectrophoresis test, 6.25 percent of male and zero percent of female dogs in urban areas and 13 percent of male and 7.6 percent of female dogs in rural areas were infected respectively. The highest prevalence of infection in 6 year-or-more age groups was 23.3 and 14.29 percent in urban and rural dogs respectively. Statistical analysis did not show any significant relationship between infection and factors such as age and sex of the studied dogs (p>0.05). CONCLUSIONS: It is proposed that for more accurate diagnosis of dirofilariosis, counterimmunoelectrophoresis test and the modified knott's test be used simultaneously.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • counterimmunoelectrophoresis
  • Dirofilaria immitis
  • urban and rural dogs