مطالعه تأثیر استفاده طولانی مدت کتوکونازول براسپرماتوژنز و بافت بیضه در موش سوری

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماریهای طیور، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران،‌تهران–ایران

2 فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز–ایران

3 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: کتوکنازول داروی ضد قارچ وسیع الطیف با کاربرد وسیع در درمان بیماریهای قارچی می‌باشد. مطالعات نشان داده‌اند که این دارو روی تولید هورمون‌های استروئیدی از جمله گلوکوکورتیکوئیدها و هورمونهای جنسی اثر مهاری دارد. هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثر تجویز مزمن کتوکنازول بر روی شاخص‌های اسپرماتوژنز در بافت بیضه موش سوری نر می باشد. روش کار: در این تحقیق 50 سر موش سوری نر نژاد ‌NMRI‌ با وزن g30-25 که شرایط نگهداری و تغذیه ای یکسانی داشته‌اند در 5 گروه 10تایی تقسیم شدند. موش‌های سوری دوز کتوکنازول mg/kg( ‌50) را روزانه به مدت 15 روز، 1، 2 و3 ماه از راه خوراکی دریافت کردند. به طوری که یک گروه کنترل (نرمال سالین) و 4 گروه دریافت کننده کتوکنازول بودند. بعد از گذشت زمان‌های ذکر شده نمونه بافت بیضه اخذ گردید و پس از تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین، از لحاظ شاخص‌های اسپرماتوژنز(ضریب تمایز لوله‌ای ‌TDI‌، ضریب اسپرمیوژنز ‌SI‌ و ضریب بازسازی RI‌ ) مطالعه شد .جهت آنالیز داده‌ها از آنالیز واریانس یک طرفه و به دنبال آن تست‌های مقایسه چندگانه توکی استفاده شد، مقدار (05/0p<‌ )برای تعیین سطح معنی دار بودن بین گروه‌ها در نظر گرفته شد. نتایج: نتایج نشان داد که ‌SI‌ و ‌RI‌ در روز پانزدهم و ‌TDI‌، ‌SI‌ و ‌  RI‌ درماه‌های اول دوم و سوم بعد از تجویز دارو در مقایسه با گروه نرمال کاهش معنی دار (05/0)p<‌ داشت. نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تجویز مزمن کتوکنازول باعث کاهش اسپرماتوژنز و شاخص‌های آن در بافت بیضه موش سوری می شود. این کاهش در مقدار ‌TDI‌، ‌SI‌ و ‌RI‌ احتمالاً از طریق کاهش غلظت سرمی تستسترون می باشد. اثر این دارو در روند اسپرماتوژنز و ناباروری انسان نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of long-term use of ketoconazol on spermatogenesis and testicular tissue in mice

نویسندگان [English]

  • Farhad Azimi Dabbagh 1
  • Farzad Mirrazavi 2
  • Alireza Babapour 3
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Specialty Veterinary Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz-Iran
3 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Specialty Veterinary Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Ketoconazole is a widely used antifungal medication. Studies showed that this medication has an inhibitory effect on production of steroid hormones such as glucocorticoids and sex hormones. OBJECTIVES: The purpose of the present study is to determine the effect of chronic administration of Ketoconazol on spermatogenesis indexes of testicular tissue in male mice. METHODS: 50 male mice (NMRI) weighing between 25-30 g, maintained and fed under the same conditions were divided into 5 groups of 10. The mice received 50 mg/kg of Ketoconazol orally daily for 15 days in 1, 2 and 3 months. There were one control group (normal saline) and four consuming groups. After the specified time, a testicular biopsy was performed and the sections were stained by H&E. Then, they were studied in terms of spermatogenesis indexes (tubular differentiation index (TDI), spermiogenesis index (SI), and repopulation index (RI)). RESULTS: The results showed that RI and SI on day 15 and RI, SI and TDI in the first, second and third month decreased significantly (p<0.05). CONCLUSIONS: Chronic administration of Ketoconazol leaded to reduction of spermatogenesis indexes of testicular tissue in male mice. The reduction in RI, SI and TDI was probably due to low serum testosterone. The effect of ketoconazol on spermatogenesis index and unfertilization in human being needed further studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ketokonazole
  • mice
  • spermatogenesis indexs