اثرات پروبیوتیک باکتوسل و پری بیوتیک مانان اولیگوساکارید بر رشد و ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه–ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه–ایران

3 گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی، پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه،‌ارومیه–ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌افزایش جمعیت و تأمین غذا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جهان بوده و در این راستا پرورش آبزیان نقش مهمی را در تولید و تامین غـذای مـورد نیـاز انسـان ایفـا مـی‌کند. هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی اثر استفاده خوراکی پروبیوتیک تجاری باکتوسل و پری بیوتیک مانان الیگوساکارید بر رشد و برخی از پارامترهای ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. روش کار:‌ ‌برای این منظور 720 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان g(‌2±10) در شش گروه هر کدام با سه تکرار بصورت تصادفی تقسیم شدند. ماهیان گروه اول (شاهد) فقط با غذای تجاری، گروه دوم پروبیوتیک mg/k(100)، گروه سوم پری بیوتیک g/k(5/2)، گروه چهارم پری بیوتیک g/k(5)، گروه پنجم (پروبیوتیک mg100 و پری بیوتیک g/k5/2) و گروه ششم (پروبیوتیک mg100 و پری بیوتیک g/k5)، به مدت 45 روز مورد تغذیه قرار گرفتند. سپس کلیه تیمارها به مدت 15 روز غذای معمولی (فاقد پروبیوتیک و پری بیوتیک) را دریافت کردند. بررسی شاخص‌های رشد در روزهای صفر و 60 و خونگیری و تهیه سرم برای آزمایش‌های ایمنی شناسی (فعالیت لیزوزیم، میزان آنتی بادی کل و فعالیت سیستم کمپلمان سرم) در روزهای صفر، 15، 30، 45 و 60 انجام شد. نتایج:‌ ‌تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک و پری بیوتیک دارای شاخص‌های رشد (درصد افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، شاخص وضعیت و نرخ رشد ویژه) بهتری در مقایسه با ماهیان شاهد بودند. همچنین نتایج نشان داد که شاخص‌های ایمنی در تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک و پری بیوتیک به صورت توام نسبت به سایر گروه‌ها، به صورت معنی‌داری (05/0)p< بیش‌تر بودند. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌استفاده از پروبیوتیک باکتوسل و پری بیوتیک مانان باعث بهبود رشد و پاسخ ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of bactocell probiotic and manan peribiotic on growth and immunity in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Rezvaneh Jenabi Haghparast 1
  • Saeed Meshkini 2
  • Amir Tukmechi 3
1 Department of Fishery, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia-Iran
2 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of veterinary Medicine, Urmia University, Urmia-Iran
3 Department of Pathobiology and Quality Control, Artemia and Aquatic Research Institute, Urmia University, Urmia-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Growth of population and food supply is one of the biggest problems in the world and aquaculture plays an important role in food production and supply for human beings. OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate the effect of commercial probiotic (Bactocell) and prebiotic (Manan) on the growth and immune parameters in rainbow trout. METHODS: Seven hundred and twenty fish were randomly divided into 6 groups with three replicates. The fish in the first group (control) were fed with commercial pelleted diet. The other five groups were fed with 100 mg of probiotic, 2.5 g (grams) of prebiotic, 5 g of prebiotic, 100 mg of probiotic and 2.5 g of prebiotic, and 100 mg of probiotic and 5 g of prebiotic per kilogram of food for 45 days, respectively. Then, all treatment groups were fed with usual food (without probiotic and prebiotic) for 15 days. Growth parameters were evaluated on days 0 and 60. Blood samples were collected for immunological experiments (level of Lysozyme, total antibody levels of serum, and activity of the complement system) on days 0, 15, 30, 45, and 60. RESULTS: All treatments fed with probiotic and peribiotic showed significant improvements (p<0.05) compared to the control group in terms of growth parameters including weight gain, special growth rate, and food conversion rate. The results of immunology also showed that fish fed with a combination of probiotic and peribiotic had a significant difference with other treatments and the control group (p<0.05). CONCLUSIONS: The use of Bactocell and Manan improved the growth and immune response of rainbow trout.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • bactocell
  • Growth parameters
  • immune parameters
  • manan
  • Rainbow trout