مقایسه نسبت اسیدهای چرب اٌمگا–6 و اٌمگا–3 در شیر گاوهای دو سیستم صنعتی و سنتی ایران

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم آباد– ایران

2 گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی تهران–ایران

3 گروه شیمی غذا با منشاء دامی، ‌ مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ‌ تهران– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: شیرگاو منبع اسیدهای چرب خانواده اٌمگا–6 و اٌمگا–3 می باشد که مصرف آنها نقش حیاتی در سلامت انسان دارد. از آنجاییکه نسبت نامتعادل بین این دو خانواده با افزایش وقوع بیماریهای مزمن مرتبط شناخته شده است لذا نسبت بین این دو مهمتر از مقدار کمی آنهاست (مطلوبترین نسبت‌ 1:1‌.) هدف: این پژوهش با هدف تعیین مقدار کمی و نسبت بین اٌمگا–6 و اٌمگا–3 در شیر گاو حاصل از دو سیستم پرورش صنعتی و سنتی در استان لرستان انجام شد. روش کار: بدین منظور تعداد 20 نمونه شیر (10 نمونه صنعتی و 10 نمونه سنتی) از گاوداری‌های شهرستان خرم آباد جمع آوری و با استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی آنالیز شد. نتایج: مقدار نسبی اٌمگا–6 در چربی شیر سنتی‌ (2/0±65/1)%‌ کمتر از شیر صنعتی ‌(4/0±12/2)% بود در حالیکه میزان اٌمگا–3 در شیر سنتی ‌(04/0±21/0)%‌ بیشتر از شیر صنعتی ‌(03/0±16/0)%‌ مشاهده شد. نسبت بین اٌمگا–6 و اٌمگا–3 در شیر سنتی (8 به 1) کمتر از شیر صنعتی (13 به 1) مشخص گردید ‌(01/0.)p< نتیجه گیری نهایی: این پژوهش نشان داد که شیر تولیدی در سیستم سنتی در مقایسه با سیستم صنعتی استان لرستان دارای نسبت متعادل تری بین خانواده اٌمگا–6 به اٌمگا–3 است و البته این نسبت در شیر تولیدی هر دو سیستم مطلوب نیست.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of |w|-6 and w-3 fatty acids ratios in cow's milk between Iranian conventional and industrial production systems

نویسندگان [English]

  • Salman Miar abbas kiani 1
  • Ali Kiani 1
  • Nooshin Nedaei 2
  • Soheyl Eskandari 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, Lorestan University, Khorramabad-Iran
2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran-Iran
3 Food and Drug Laboratory Research Center, Food and Drug Control Laboratories, Food and Drug Organization, Ministry of Health and Medical Education, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Cow's milk contains two families of fatty acids; omega-6 and omega-3, which are crucial in human health. It has been shown that the ratio between these two families is connected to the higher risk of chronic diseases. Therefore the ratio between them is more important than their quantity (The most desirable ratio is 1:1). OBJECTIVES: This study was aimed to quantify fatty acids profile and determine the ratio between omega-6 and omega-3 fatty acid families in cow's milk produced fewer than two different systems (rural and conventional). METHODS: Twenty cow's milk samples (10 rural and 10 conventional) from the dairy farms in Khorramabad city-Iran were collected. Fatty acids profiles were determined using gas chromatography. RESULTS: Conventional milk had higher omega-6 (2.12±0.4% vs 1.65±0.2%) and lower omega-3 (0.16±0.03% vs. 0.21±0.04%) in comparison with the rural milk. The ratio of omega-6 to omega-3 in rural milk was lower (8 to 1) than that in conventional milk (13 to 1) (p<0.01). CONCLUSIONS: This study showed that milk produced in rural system has a better ratio of omega-6 to omega-3 therefore is healthier for human nutrition. It is also worth to mention that the ratio of omega-6 to omega-3 in cow's milk produced in both systems is far from the acceptable ratio in human nutrition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cow's milk
  • Fatty acids
  • omega-6
  • Omega-3