تغییرات آنزیم‌های دخیل در دفاع آنتی اکسیدانی طی مراحل اول زندگی ماهیان قزل آلای رنگین‌کمان پرورش یافته در تراکم‌های مختلف

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر–ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد–ایران

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی یاسوج– ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌تراکم دخیره سازی به عنوان یک فاکتور استرس بیولوژیکی در آبزی پروری شناخته شده است و می‌تواند ترکیبات ژنتیکی، بعضی فاکتورهای استرس، فعالیت‌های آنزیمی و مصرف اکسیژن را تحت تأثیر قرار دهد. هدف:‌در این مطالعه تغییرات آنزیم‌های آنتی اکسیدانی، سوپر اکسید دسموتاز ‌SOD(‌)، کاتالاز‌(CAT)‌ و گلوتاتیون پراکسیداز ‌(GPX)‌ در تخم و لارو قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss ‌طی نگهداری در تراکم‌های ذخیره سازی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: سه گروه از تخم‌ها در تراف‌ها (ابعادcm ‌10‌×‌5‌/‌9‌×‌16، حجم L10) با تراکم 400 تخم در لیتر (گروه 1 به عنوان تراکم متداول)، 200 تخم در لیتر (گروه 2 به عنوان تراکم پایین) و 600 تخم در لیتر (گروه 3 به عنوان تراکم بالا) و در سه تکرار پرورش داده شدند. تخم‌ها در تراف‌های آب شیرین جریان دار با دمای oC‌8/10 نگه داری گردیدند. نمونه برداری در روز لقاح (1)، تسهیم (3)، ارگان زایی (8)، چشم زدگی (16)، تخم گشایی (31) و شروع تغذیه فعال (48) صورت گرفت. نتایج:‌ ‌افزایش معنی داری در فـعـالـیـت آنـزیم‌هـای ‌SOD‌ و  ‌GPX‌ از چـشم زدگـی تـا تـخم گـشـایـی دیـده شد. (001/0‌p<‌)‌ فعالیت این آنزیم‌ها تا شروع تغذیه فعال کاهش یافتند(001/0‌p<‌)، در ضمن این فعالیت در مقایسه با لقاح، بیشتر بود. تغییرات مشابهی در فعالیت ‌SOD‌ و ‌GPX‌ در تراکم‌های پایین و بالا(گروه 2 و 3) مشاهده گردید. فعالیت ‌CAT‌ تا ارگان‌زایی در مقایسه با لقاح، افزایش یافت و پس از آن، کاهش معنی‌داری را تا شروع تغذیه فعال در مقایسه با لقاح نشان داد (001/0‌p<‌.) الگوی تغییرات فعالیت ‌CAT‌ در تراکم بالا مشابه با تراکم متداول بود اما گروه با  تراکم پایین تا زمان چشم زدگی بیشترین بود. فعالیت آنزیم‌های ‌CAT‌، ‌SOD‌ و ‌GPX‌ در روزهای نمونه برداری در میان گروه‌های مختلف، اختلاف معنی‌داری نشان ندادند (05/0‌p>‌.)‌ ‌نتیجه گیری نهایی:‌ ‌نتایج به دست آمده نشان داد که تراکم‌های مورد استفاده در این مطالعه اثری بر تکامل سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در مراحل اولیه زندگی قزل‌آلای رنگین کمان ندارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alterations to antioxidative enzymes in early life stages of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared in different densities

نویسندگان [English]

  • Samira Sharifi 1
  • Amir Parviz Salati 1
  • Peyman Asadian 2
  • Einollah Gorjipor 3
  • Hosein Moradian 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khoramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr-Iran
2 Department of Veterinary Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Lorestan, Khorramabad- Iran
3 Iranian Fisheries Research Organization, Yasouj-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Stocking density induced stress that affects energy intake, growth rate, enzymatic activity and oxygen consumption in fish. OBJECTIVES: In this study the development of antioxidant enzyme Glutathione peroxidase (GPX), catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) in egg and larvae of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) that kept in different stocking density was investigated. METHODS: Four groups of eggs, cultured in pans (size16×9.5×10 cm, volume 10 L) with density of 400egg/l (group1 as routine density), 200egg/l (group2 as low density) and 600egg/l (group3 as high density) in triplicate. Eggs were held in tanks supplied with flow-through freshwater at 10.8oC. samples were taken at day1 (fertilization), 3 (Cleavage), 8(organogenesis), 16 (eyed egg), 31 (hatch) and 48 (active feeding). RESULTS: A significant increase in GPX and SOD activity was seen from fertilization till eggs were eyed. (p<0.001). The activity of these enzymes decreased to active feeding (p<0.001), meanwhile this activity was higher than the fertilization starts. Similar changes were seen in SOD and GPX activities in higher and lower densities (Group 2, 3). CAT activity increased from fertilization to organogenesis and then toward active feeding significantly decreased in compare to fertilization (p<0.001). Pattern of changes of catalase activity in high density group was similar to routine density but in low density group it was higher until eggs were eyed. GPX, SOD and CAT activities did not show significant difference in similar days among different groups (p<0.05). CONCLUSIONS: Our results showed that rearing densities used in this study could not affect antioxidant defense development in early life stages of O. mykiss.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant Enzymes
  • crowding
  • Larvae
  • Lipid Peroxidation
  • Oncorhynchus mykiss