اثر عصاره آبی ریحان بر تغییرات رشد و شاخص‌های هماتولوژی و بیوشیمی خون ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری–ایران

2 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری–ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌امروزه استفاده از ترکیبات گیاهی در آبزی‌ پروری رایج شده است. ریحان از جمله گیاهانی است که دارای ترکیبات موثر و مهمی است. هدف: هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره آبی ریحان بر رشد، فاکتور‌های خونی و بیوشیمیایی در قزل‌آلای رنگین‌کمان است. روش کار: تیمار‌های آزمایش بر اساس پنج جیره غذایی شامل: جیره فاقد عصاره آبی ریحان (شاهد) و جیره‌های حاوی ppm30، 60، 120 و 240 عصاره آبی ریحان  در غذا تهیه شد. ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی g6/2±12، به مدت 48 روز با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند و در انتهای دوره آزمایش، پارامتر‌های رشد و شاخص‌های خونی اندازه گیری شدند. نتایج: بررسی کلیه شاخص‌های مربوط به رشد نشان داد که بین تیمار‌های مورد بررسی ppm(30، 60، 120 و 240) با شاهد اختلاف معنی‌داری وجود ندارد ‌(05/0.)p> نتایج حاصل از بررسی فاکتور‌های خونی نشان داد که افزایش تعداد گلبول‌های قرمز(‌3mm 106‌×‌04/0±24/1) و میزان هموگلوبینg/dL( 6/0‌±3/6 ) در غلظت ppm120 عصاره آبی ریحان مشاهده شد. در حالیکه غلظتppm240 سبب افزایش تعداد گلبول‌های سفید (3mm 103‌×‌ 4/3±7/22) و افزایش میانگین هموگلوبین در گلبول قرمز(‌pg 8/3±1/57)  نسبـت بـه گـروه شـاهـد شـده اسـت (05/0.)p< همچنیـن بـررسـی نتـایـج فـاکتـورهـای بیـوشیمیـایـی خون ماهیان نشان داد که کمترین میزان کلسترولmg/dL( 15/20±7/163) و تری‌گلیسرید(‌mg/dL 2/16±5/166) در غلظتppm30 مشاهده شد که با سایر تیمارها اختلاف معنی دار نشان داد ‌(05/0.)p> در حالیکه مقدار گلوکز در تیمار‌های مورد بررسی اختلاف معنی‌داری با گروه شاهد نداشت  ‌(05/0.)p> نتیجه گیری نهایی: بر طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق به نظر می‌رسد که می‌توان از عصاره آبی ریحان به عنوان یک ماده موثر در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به منظور بهره‌گیری از خواص مثبت فیزیولوژیک آن استفاده نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Basil (Ocimum basilicum) aqueous extract on growth changes, hematology and serum biochemical parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Ameneh Zolfaghari 1
  • Farid Firouzbakhsh 2
1 Department of Fisheries, Sari Agricultural Science and Natural Resource University, Sari-Iran
2 Department of Fisheries, Sari Agricultural Science and Natural Resource University, Sari-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Use of herbs in aquaculture has become more common and rainbow trout is one of the fish that is widely cultured in most countries. OBJECTIVES: The purpose of this study was to find the effect of Basil aqueous extract on growth, hematological and biochemical parameters in rainbow trout. METHODS: The experimental treatments were formed by five different diets including: diet without Basil aqueous extract (control), diet with 30, 60, 120, 240 ppm Basil aqueous extract per food. Rainbow trout with an average weight of 12±2.6 g were fed with these diets for 48 days and at the end of experiment, growth parameters (FCR, SGR) and blood parameters were measured. RESULTS: Evaluation of FCR and SGR showed that there is no significant difference between the control and treatment group (30, 60, 120 and 240 ppm). The result of hematological parameters were showed that basil aqueous extract increased RBC (1.24±0.04×106 mm3) in the 120 ppm group, and also increased WBC (22.7±3.4×103 mm3), Hemoglobin (6.3±0.6 g/dL) and the mean cell hemoglobin (57.1±3.8 pg), in the 240 ppm group. The result of biochemical parameters were showed that Basil aqueous extract decreased Cholesterol (163.7±20.15 mg/dL) and triglyceride (166.5±16.2 mg/dL) in the 30 ppm group.  On the other hand, there was no significant difference in Glucose in the treatment group compare to the control. CONCLUSIONS: Seems that adding Basil aqueous extract to rainbow trout diet may improve the positive physiological characteristics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • aqueous extract
  • Blood parameters
  • Basil
  • Growth
  • rainbow trouts