نقش مگس‌های خانواده موسیده (موسکا دومستیکا) در انتقال سویه‌های بیماریزای E.coli

نویسندگان

گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم،‌ دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کرج، کرج– ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ‌کلی باسیلوز بیماری عفونی است که به وسیله باکتری ‌E.coli‌ ایجاد می شود. این عامل بیماری به وسیله مدفوع و سایر ترشحات افراد و حیوانات آلوده دفع و منتشر می شود . مگس خانگی که از فضولات، کود و مواد آلی تخمیر شده آن تغذیه و در آن تخم گذاری می کند، در انتقال این عامل بیماری نقش دارد. هدف : هدف از این مطالعه بررسی نقش مگس خانگی در انتقال E.coli‌ در مرغداری‌ها می باشد. روش کار‌: طی این تحقیق 2000 مگس خانگی از 2 مزرعه پرورش طیور تخم گذار تجاری اطراف کرج جمع آوری گردیدند و از نظر حضور باکتری مذکور مورد بررسی و کشت باکتری شناسی قرار گرفتند. در ادامه مگس‌ها بطور تجربی با )10536E.coli (ATCC ‌ آلوده شدند و در فواصل زمانی معین مورد بررسی باکتری شناسی قرار گرفتند. نتایج: این بررسی نشان داد که باکتری E.coli تا سه روز از مگس قابل کشت و شناسایی بوده و از روز چهارم غیر قابل شناسایی بود. در این رابطه گروه مگس‌های خانگی کنترل (غیرآلوده) و همچنین سطح بدن کلیه مگس‌های مورد آزمایش عاری از باکتری بودند. نتیجه گیری نهایی: نتایج این بررسی نشان داد با توجه به اینکه از دستگاه گوارش مگس خانگی تا سه روز باکتری ‌E.coli‌ جدا گردید، این  مگس در کوتاه مدت قدرت انتقال این باکتری را دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of house fly (Musca domestica) in transmission of pathogenic strains of E.coli

نویسندگان [English]

  • Saeid Soheyliniya
  • Abbas Barin
Faculty of Sciences, Islamic Azad University of Karaj, Karaj- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Colibacillosis is an infectious disease caused by E. coli. This infection is
spread by the feces and other secretions of infected animals and humans. Non-biting Muscid
flies characteristically visit manure and decaying organic materials to feed and oviposit and
may contribute to disease transmission. OBJECTIVES: This paper reviews the role of house
flies (Musca domestica) in E.coli transmission at poultry farms. METHODS: In this study,
2000 house flies (Musca domestica) were collected from 2 commercial laying hen farms
around Karaj. They were examined for the presence of the bacteria. In an adjacent study,
laboratory-reared flies were experimentally exposed to E. coli (ATCC10536) strain and the
infected samples were examined at regular intervals. RESULTS: The E. coli was detected in
the dissected gasterointestinal tract of laboratory-exposed flies for up to 72 h. post exposure,
whereas after that time the infected flies and the untreated control flies were negative.
CONCLUSIONS: The results showed that considering the ability of mechanical vector during
72 hours, the E. coli transmission is possible in short time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E. coli
  • mechanical vector
  • Musca domestica