مطالعه کاتپسین‌های مرتبط با هضم هموگلوبین و ویتلین در نوزاد کنه ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس‌ ‌به روش زایموگرافی یک بعدی و دوبعدی

نویسندگان

1 آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

2 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

3 گروه میکروب شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایرا‌ن

چکیده

زمینه مطالعه:‌ بیوشیمی هضم پروتئین‌ها در کنه‌ها یک فرآیند پیچیده است و مطالعات پروتئومیکس عملکردی که بیانگر نقش آنزیم‌های پروتئولیتیک است می‌تواند در ارتباط با انتخاب این آنزیم‌ها بعنوان واکسن مفید واقع شود. تبدیل پروتئین‌های خون از جمله هموگلوبین به ویتلین در کنه‌های بالغ ماده صورت می‌گیرد. همچنین  هضم ویتلین در تخم و لارو کنه‌های خون نخورده در جهت تأمین اسید آمینه و انرژی، از  فرآیندهای مهم و حیاتی در روند تکاملی کنه‌ها می‌باشد. مطالعات متعدد، حاکی از وجود شبکه ای از آنزیم‌های پروتئولیتیک در رابطه با هضم هموگلوبین و ویتلین می‌باشد. این آنزیم‌ها در اغلب موارد مربوط به سیستئین پپتیدازها و آسپارتیک پپتیدازها می‌باشند. هدف:‌ ‌هدف از این مطالعه،  بررسی کاتپسین‌ها در عصاره لارو کنه ری پی سفالوس ( بوافیلوس)  آنولاتوس، بوده است. روش کار:‌ ‌در این تحقیق، با اضافه نمودن هموگلوبین و ژلاتین به ژل آکریل آمید و با روش زایموگرافی یک بعدی و دو بعدی، به بررسی کاتپسین‌ها در عصاره لارو کنه ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس، پرداخته شد.  نتایج :‌ ‌نتایج بدست آمده از زایموگرافی یک بعدی،  نشان دهنده حضور یک باند حدود kDa‌ 28 بود. در زایموگرافی  دوبعدی نیز نواحی شفاف در زمینه تیره ژل با وزن‌های مولکولی حدود kDa‌ 21 تا 65 و با ‌pH‌ ایزوالکتریک مختلف مربوط به کاتپسین‌ها، مشاهده شد. زمانی که DTT به بافر انکوباسیون (بافر استاتmM‌10 و 4 = ‌)pH اضافه گردید، فعالیت پروتئازی افزایش یافت که در زایموگرافی یک بعدی به صورت تشکیل باند شفاف واضح تر در مقایسه با نمونه‌های قرار گرفته در بافر فاقد  ‌DTT‌ نمایان گردید. نتیجه‌گیری‌نهایی: با توجه به این که ‌pH‌ بافر انکوباسیون اسیدی بوده و با اضافه نمودن ‌DTT‌ فعالیت این آنزیم‌ها افزایش یافته است، لذا به‌نظر می‌رسد که  برخی از این آنزیم‌های پروتئولیتیک  مربوط به سیستئین پروتئازها بوده‌اند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of cathepsins involved in haemoglobin and vitellin digestion in Rhipicephalus (Boophilus) annulatus larvae by one- and two-dimensional zymography

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taheri 1
  • Sedigheh Nabian 2
  • Gholamraza Nikbakhat 3
  • Parastoo Yousefi 1
1 Rastegar Reference Laboratory, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
2 Department of Parasitology and Research Center of Ticks and Tick Borne Disease, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
3 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Enzymatic digestion of proteins in ticks is a complex process and the study of functional proteomics of these enzymes can help to select them as possible vaccine candidates. Blood protein changes (e.g. haemoglobin to vitellin) occur in female mature ticks. Vitellin digestion, as an amino acid and energy source, is one of the vital and important processes in development and evolution of tick eggs and larval stage of unengorged ticks. Several studies reveal a network of proteolytic enzymes involved in haemoglobin and vitellin digestion. These enzymes are mostly cysteine and aspartic peptidases. OBJECTIVES: The aim of this study was the detection of the cathepsins in Rhipicephalus (Boophilus) annulatus larvae extract. METHODS: In the current research, cysteine proteases extracted from Rhipicephalus (Boophilus) annulatus larvae were studied by one- and two-dimensional zymography. RESULTS: Findings from one dimensional zymography showed a transparent band with 28 KDa. In two-dimensional zymography transparent area are seen in the dark gel background distributed in 21 to 65 KDa zones related to cathepsins. When DTT was added to incubation buffer (10 mM acetate buffer, pH= 4), the proteolytic activity of some enzymes was increased and appeared as more clear transparent bands in one-dimentional zymography compared with samples incubated in buffer without DTT. CONCLUSIONS: As the pH of incubation buffer was acidic and adding DTT resulted in increased activity of the enzymes, therefore, some of these proteolytic enzymes are assumed to be cysteine proteases.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cathepsin
  • haemoglobin
  • Rhipicephalus (Boophilus) annulatus
  • vitellin