ارزیابی کارایی واکسن ضد یرسینیوزیس در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با استفاده از سویه‌های منطقه‌ای یرسینیا راکری

نویسندگان

گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌بروز و توسعه بیماری یرسینوزیس در مزارع قزل آلای‌ ‌رنگین کمان کشور طی سال‌های اخیر موجب نگرانی پرورش دهندگان ماهی گردیده است، لذا تولید دانش فنی واکسن یرسینوزیس با استفاده از سویه‌های بومی جهت خودکفایی داخلی ضروری به نظر می‌رسد. هدف: ‌این مطالعه به منظور ارزیابی کارایی واکسن حمام ضد این بیماری در ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام شد. روش کار: دراین مطالعه ابتدا نسبت به مطالعه خواص فنوتایپینگ، سرولوژیک و مولکولار تعدادی از ایزوله‌های باکتریایی یرسینیا راکری بدست آمده ازتلفات مزارع قزل‌آلای کشور اقدام  و میزان حدت این ایزوله‌هااز طریق تزریق داخل صفاقی مطالعه گردید. در ادامه ماهیان با استفاده از آنتی ژن سلول کشته حادترین ایزوله‌های باکتریایی به روش حمام واکسینه شدند. سپس کارایی واکسن و میزان تیتر آنتی بادی در طی 10 هفته پس از واکسیناسیون ارزیابی گردید. نتایج:‌ ‌نتایج حاصل از مطالعه فنوتایپینگ، سرولوژیک و مولکولی منجر به شناسایی 8 ایزوله یرسینیا راکری گردید وهمگی این ایزوله‌ها تولید باند‌ bp‌409 نموده که بیانگر گونه یرسینیا راکری است. طی دوره بیماریزایی 3 ایزوله موجب تلفات بالای 50% و 5 ایزوله به میزان 16% شدند. میزان درصد بقای نسبی ‌(RPS)‌ طی هفته‌های2،‌4،6،8و10 پس از واکسیناسیون به ترتیب 7/72، 80، 80، 2/82 و 3/83 % بر آورد شد. به عبارت دیگر میزان درصد تلفات در گروه‌های واکسینه طی زمان مذکور در دامنه 20-10% بوده در حالی که در گروه شاهد این میزان در دامنه 3/73-7/56 % بوده است که از تفاوت کاملاً معنی داری بـرخـوردار بـود (05/0p<‌.) نتایج تیتر آنتی بادی در گروه واکسینه نیز نشان داد که کمترین و بیشترین تیتر آنتی بادی به ترتیب برابر ‌50/4‌±32 و  37/9±57/164 بوده که مربوط به هفته‌های 4 و 10 پس از واکسیناسیون بوده است در حالی که تیتر آنتی بادی گروه شاهدغیر قابل سنجش بود. نتیجه‌گیری نهایی:‌ ‌با توجه به مطالعات به‌عمل آمده و تفاوت قابل توجه بین میزان درصد بقا درگروه‌های واکسینه و غیر واکسینه استفاده از این واکسن می‌تواند موجب پیشگیری از بروز بیماری یرسینیوزیس در مزارع قزل آلای کشور شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of efficacy of vaccination against yersinosis in rainbow trout using local strains of Yersinia ruckeri

نویسندگان [English]

  • Mehdi Soltani
  • Shafigh Shafiei
  • Seyed Saeed Mirzargar
  • Hosein Ali Ebrahimzadeh Musavi
  • Marayam Ghodratnama
Department af Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Outbreak and development of yersiniosis in rainbow trout farms in Iran has caused a serious problem over the last years. Objectives: The purpose of this study was to evaluate the efficacy of immersion vaccination with Yersinia ruckeri in rainbow trout. Methods: Prior to antigen preparation, the phenotypic, molecular and serological features of  a number of Yersinia ruckeri isolates obtained from affected trout farms were studied. The virulent of these isolates were then evaluated using intra peritoneal injection route. Trout were vaccinated by immersion route (3 min at 12 °C) using Yersinia ruckeri bacterin of the virulent strains. The efficacy of vaccine antibody titer within 2, 4, 6, 8 and 10 weeks post vaccination were evaluated using relative percent survival. Results: The phenotyping, serological and molecular studies have led to identification of 8 isolates of Yersinia ruckeri and all the isolates produced bands 409 bp, which is indicative of Yersinia ruckeri. In pathogenicity test 3 isolates caused above 50% mortality, while 5 isolates reached 16%. The RPS of vaccinated fish reached 72.7, 80, 80, 82.2 and 83.3%  within 2, 4, 6, 8 and 10 weeks post vaccination, respectively. In the other words, the mortality level in vaccinated groups was in range of 10-20% within 10 weeks post vaccination, while those of control group was in range 56.7 - 73.3%  (p<0.05) .The lowest and the highest antibody titers in immunized groups were 32±4.50 and 164.57±9.37 respectively, obtained after 4  and 10 weeks of immunization, whereas the control group had no measurable titer of antibody. Conclusions: The results of this study clearly show that this vaccine can remarkably protect the trout from yersiniosis outbreaks inside Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Vaccination
  • Yersinia ruckeri