تأثیرسینبیوتیک بر فراسنجه‌های خونی، عملکرد تولید، کیفیت تخم‌مرغ و قدرت جوجه‌درآوری در مرغ‌های مادر گوشتی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی‌، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت–ایران

2 گروه علوم دامی‌، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ‌افزودن آنتی بیوتیک‌ها به خوراک دام وطیور منجر به کاهش یا حذف جمعیت‌های باکتریایی از دستگاه گوارش آنها می شود،یک جایگزین مناسب، استفاده از باکتری‌های مفید و یا کربوهیدرات‌های غیر قابل هضم در خوراک است که سبب افزایش باکتری‌های مفید و کاهش باکتری‌های مضر در دستگاه گوارش می‌گردد . هدف: هدف از انجام این مطالعه، تعیین سطح مناسب سینبیوتیک برای مرغ‌های مادر گوشتی‌ ‌بود.‌ ‌روش‌کار: از طرحی کاملاً تصافی با 4 تیمار، 2 تکرار و 10 زیرمشاهده در هر واحد آزمایشی استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل مقادیر صفر(شاهد0)S، 05/0 (05/0‌S‌)، 1/0(1/0)S و 2/0(2/0‌S‌) درصد سینبیوتیک بود. کیفیت و وزن تخم‌مرغ به صورت روزانه تعیین شد. فراسنجه‌های خونی، تولید تخم‌مرغ و درصد جوجه‌درآوری به صورت هفتگی اندازه‌گیری شد. کلسترول زرده، وزن  تخمدان و تعداد فولیکول‌های بزرگ تخمدان در پایان آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت . داده‌ها با روش ‌GLM‌ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج:‌ ‌شاخص زرده در تیمار 1/0‌S‌(32/0±63/40)% بطور معنی‌داری از تیمارهای 05/0‌S‌ و 2/0‌S‌ کمتر بود (05/0‌p<‌)، ولی با تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0‌.)p> همچنین سینبیوتیک اثر معنی‌داری بر سایر صفات کیفی تخم‌مرغ، وزن تخم‌مرغ و درصد جوجه‌درآوری نداشت (05/0‌p>‌.) درصد تولید تخم‌مرغ، وزن تخمدان و تعداد فولیکول‌های بزرگ تخمـدان در تیمـار 2/0‌S بـطـور معنـی‌داری نسبت به سایر تیمارها کاهش یافت (05/0‌p<‌.) سینبیوتیک بطور معنی‌داری گلوکز پلاسما در تیمار 1/0‌ S‌mg/dL(67/5 ±22/214) را افزایش داد (05/0‌p<‌)، اما تأثیر معنی‌‌‌داری بر غلظت ‌HDL‌ و تری‌گلیسرید پلاسما و همچنین کلسترول زرده نداشت (05/0‌p>‌.)  بعلاوه غلظت کلسترول پلاسما در تیمارهای 1/0‌ S‌mg/dL(09/9‌±‌26/150) و 2/0‌ mg/dL(S17/13±93/154)  در هفته آخر آزمایش بطور معنی‌داری از گروه شاهدmg/dL(53/5±95/184) کمتر بود (05/0‌p<‌.) نتیجه‌گیری نهایی:‌ ‌استفاده از سینبیوتیک ،در سطح 1/0 % جیره مرغ‌های مادر گوشتی، اثرات مثبتی بر عملکرد آنها دارد .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of synbiotic on productivity and egg quality, blood parameters and hatchability in broiler breeder hens

نویسندگان [English]

  • Hossein Fallah 1
  • Ardeshir Mohit 1
  • Zarbakht Ansari 2
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht-Iran
2 Department of Animal Sciences, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Sari, Sari-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: The present study deals with the effect of different levels of synbiotic on
egg production and quality, blood parameters, hatchability and yolk cholesterol in broiler
breeder hens. OBJECTIVES:The aim of this study was to determine the best level of synbiotic
in the diet of broiler breeder hens. METHODS:The study was conducted based on a completely
randomized design with 4 treatment groups, 2 replicates and 10 controls in each experimental
unit. The experimental rations were containing 0 (control S0), 0.05 (S0.05), 0.1 (S0.1) and 0.2%
(S0.2) synbiotic. Egg quality and weight were measured daily. Blood parameters, laying rate
and hatchability were measured weekly. Yolk cholesterol, ovarian weight and number of
ovarian large follicles were evaluated at the end of the experiment. The data were analyzed
using GLM procedure. RESULTS: The results showed that yolk index in group S0.1 was
significantly lower (p<0.05) than groups S0.05 and S0.2, but was not statistically different from
the control (p>0.05). Also, synbiotic had no significant effect on other egg quality traits, egg
weight and hatchability (p>0.05). Addingy synbiotic supplement to diet reduced significantly
the laying rate, ovarian weight and number of ovarian large follicles in the group S0.2
compared with the other groups (p<0.05). Synbiotic significantly increased plasma glucose
concentration (p<0.05), but plasma triglyceride, HDL and yolk cholesterol concentrations
were not influenced by dietary symbiotic (p>0.05). Furthermore, plasma cholestrol
concentration (last week) in groups S0.1 and S0.2 were significantly lower than control group
(p<0.05). CONCLUSIONS: The results showed that it would be proper to use 0.1% synbiotic
in the diet of broiler breeder hens.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood parameters
  • Broiler breeder hens
  • egg quality
  • hatchability
  • Synbiotic